logga
AutoPlant är ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt mellan parterna Skogforsk, LTU, KTH, Bracke, Skogstekniska klustret, SCA, Södra, Sveaskog , Holmen och StoraEnso.

Projektet ingår i satsningen Utmaningsdriven Innovation, steg 3 - implementering och pågår från 29 januari 2024 till 12 februari 2026. Mellan 2021 och 2023 pågick steg 2 och Här kan du läsa en artikel från uppstarten av steg 2 och här finns en film som presenterar projektet på en minut. Utvecklingen under steg 2 har också sammanfattats i en vetenskaplig artikel. Projektet presenterades på Sweden Innovation Days 19 januari 2022 (under veckan för de globala miljömålen på världsutställningen i Dubai) och du kan se den presentationen här. I september 2022 gjordes fälttester utanför Bräcke och du kan läsa mer om dessa här. Därifrån blev det också en ny kortfilm.

Skonsam markberedning och plantering. Foto: Linnea Hansson

Projektsammanfattning

Autonom skogsföryngring för en hållbar bioekonomi (AutoPlant 3)

Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle då skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Brukande av skogen kräver hållbara metoder med snabb etablering av plantor och hög tillväxt. Idag är det svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och plantöverlevnaden är inte tillräckligt hög. Projektets mål är därför att ta fram ett autonomt markberednings- och planteringssystem med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö.

I steg 3 ligger fokus på att skala upp testerna av de system som togs fram i steg 2 så att de kan vidareutvecklas till prototyper. En kommersialiseringsplan ska också tas fram. Arbetet innefattar: (AP1) Autonom markberedning och plantering, (AP2) Perception, detektion och kvalitetsmätning, (AP3) Skonsam terrängkörning, (AP4) Arbetsmiljö och Människamaskininteraktion, (AP5) Ny skog snabbt och bättre med minskad markpåverkan, samt (AP6) Lagar, regler och lobbyarbete.

Samverkan mellan parterna fördjupas ytterligare i det starka konsortiet av forskare, tillverkare och brukare. Det inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog vilket behövs för att lösa de komplexa utmaningar som projektet adresserar. Värdet av ett lyckat projekt är stort om systemet kan öka plantöverlevnaden och minska markpåverkan. Ökad tillväxt skapar bättre förutsättningar för ett biobaserat samhälle och mer koldioxid binds in vilket är positivt för klimatet. Det skulle också öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bibehållet högt anseende för svensk skogsteknik.

Den tillfälliga kontrollstationen under fälttesterna i Bräcke. Foto: Björn Edlund.

Publikationer

  • Hansson et al. 2024: Autoplant - Autonomous Site Preparation and Tree Planting for a Sustainable Bioeconomy. Forests DOI: 10.3390/f15020263
  • Semberg et al. 2024: Real-time target point identification and automated log grasping by a forwarder, using a single stereo camera for both object detection and boom-tip control T. Silva Fennica DOI: 10.14214/sf.23062
  • Rossander & Lideskog 2023: Design and Implementation of a control system for an autonomous reforestation machine using finite state machines. Forests DOI: 10.3390/f14071340
  • Li 2023: Vision based perception systems for unmanned forestry machines. PhD thesis, Luleå University of Technology 
  • Li & Lideskog 2021: Implementation of a system for real-time detection and localization of terrain objects on harvested forest land. Forests DOI: 10.3390/f12091142