Gå till:

Klart med mål för jämställdhet i skogssektorn

Foto: Skogforsk
Skogssektorns jämställdhetsråd, som Skogforsk är en del av, har tagit fram mål för hur arbetet för en jämställd skogssektor konkret ska fortsätta. Målen klubbades på rådets möte den 25 april.

Skogssektorns jämställdhetsråd är det första exemplet i Sverige på att en hel bransch går samman för att gemensamt verka för jämställdhet. Representanter för skogssektorns alla delar ingår i rådet, och syftet med arbetet är att nå en jämställd skogssektor.

"Jämställdhetsrådet är ett inspirerande initiativ med tydlig potential som vi kommer att följa med stort intresse. Jämställdhet är nödvändigt för en hållbar utveckling och det är positivt att skogssektorn visar ledarskap med denna satsning. Det kommer att gynna både skogssektorn och samhället i stort. Jämställdhetsrådet är helt i linje med hur vi ser att aktörer behöver samverka kring utpekade jämställdhetsproblem", säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, som medverkade vid rådets möte.

Tre arbetsgrupper satte nya mål

Skogssektorns jämställdhetsråd bildades hösten 2022. Under de första månaderna 2023 har arbetet i huvudsak fokuserat på att de tre ingående arbetsgrupperna – Jämställd utbildning, Jämställt arbetsliv och Jämställt enskilt skogsägande – har tagit fram fördjupade delmål för det fortsatta arbetet. Vid rådsmötet beslutades beskrivningar av delmålen, liksom inriktningen för det fortsatta arbetet. Delmålen utgår ifrån Sveriges beslutade jämställdhetspolitiska mål och är formulerade så här:

Jämställd utbildning: Utbildnings-/studiemiljö fri från diskriminering och kränkande särbehandling samt En öppen och inkluderande utbildnings-/studiemiljö.

Jämställt arbetsliv: Skogssektorns organisationer är attraktiva arbetsgivare för både kvinnor och män, där de behandlas likvärdigt och har samma makt att forma såväl sektorns som sin egen utveckling.

Jämställt enskilt skogsägande: Lika förutsättningar att bli och vara skogsägare.

Indikatorer ska mätas

Arbetsgrupperna har också tagit fram problembeskrivningar och förslag på indikatorer inom respektive område. I arbetsgruppernas fortsatta uppdrag ingår bland annat att utforma förslag för hur de beslutade delmålen ska nås, och att föreslå indikatorer och metoder för att mäta och beskriva utvecklingen inom området.

"Det känns väldigt bra att vi nu tillsammans har formulerat tydliga mål för sektorn, men framför allt gläds jag åt det stora engagemang som finns för det kommande arbetet att ta fram åtgärder och driva förändring, säger Sören Petersson", affärsområdeschef för Holmen Skog och ordförande i arbetsgruppen Jämställt arbetsliv.

Arbetsgrupperna ska redovisa resultaten av det fortsatta uppdraget i februari 2024.

För mer information om arbetsgruppernas kommande arbete, kontakta Karin Bengtsson, jämställdhetsstrateg Skogsstyrelsen, 036–35 94 04, karin.bengtsson@skogsstyrelsen.se

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen och ordförande för Skogssektorns jämställdhetsråd, 036–35 94 30, herman.sundqvist@skogsstyrelsen.se

Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog, ordförande i arbetsgruppen Jämställt arbetsliv, 070–322 23 34, soren.petersson@holmen.com

Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten (via presstjänsten), 031–392 90 52, press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Presstjänst Skogsstyrelsen: 036–35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se

2023-04-26 10:41