Gå till:

Formas och skogsnäringen satsar 416 miljoner på mer hållbart skogsbruk

Foto: Skogforsk
Formas och Skogforsk har tecknat avtal om finansiering åren 2021–2024. Därmed kan Skogforsk fortsätta, och öka, insatserna för att utveckla av det hållbara skogsbruket till nytta för samhället.

”Vi är väldigt glada över att ha tecknat ett nytt och mer omfattande avtal med Formas. Det säkerställer fortsatt tillämpad forskning och innovation för en hållbar utveckling av svenskt skogsbruk till nytta för samhället. Strategin som ligger till grund för avtalet har ökade ambitioner på alla områden och med det större ramavtalet har vi god chans att kunna uppfylla både partnerföretagens och statens förväntningar. Avtalet säkerställer också Skogforsks styrka att snabbt omsätta forskningsresultat till praktisk användning. Detta är extra viktigt idag då omställning till fossilfritt, och anpassning till framtida klimat, är av högsta prioritet”, säger Charlotte Bengtsson, VD på Skogforsk.

Charlotte Bengtsson.jpg

Charlotte Bengtsson, VD Skogforsk.


Bakom finansieringsavtalet står till hälften skogsbruket och till hälften staten genom forskningsrådet Formas. Det nya avtalet innebär att det svenska skogsbruket och Formas ökar sina insatser jämfört med nuvarande avtal. Ökningen sker successivt, första året med fyra miljoner kronor och därefter ytterligare en miljon kronor per år 2022–2024. Skogforsk får dessutom uppdraget att driva en plattform för Adaptivt Skogsbruk, vilken ska möjliggöra att nya skogsbruksmetoder kan testas i operativ skala.

Hög vetenskaplig kvalitet och god förståelse för skogsbrukets behov är enligt avtalet fortsatt viktiga förutsättningar för att säkerställa snabb tillämpning av nya resultat.

”Skogforsk fyller en viktig funktion i gränslandet mellan forskning och industri. Som statlig forskningsfinansiär ser Formas ett stort värde i samverkan med näringen. Det skapar goda förutsättningar för ny kunskap som kan möta konkreta behov”, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Ingrid_Petersson-webb.jpg

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas.
Foto: Formas


Skogforsk ska under perioden säkerställa och utveckla tillgången till förädlat skogsodlingsmaterial för framtidens klimat och användning, bland annat genom anläggning och skötsel av frö­plantager. Ökad tillgång på skogsråvara, skogsskötsel med olika mål, effektiva och skonsamma driftsystem, utvecklade värdekedjor i en cirkulär bioekonomi samt digitaliseringens möjligheter är därför högt prioriterade områden i Skogforsks forskningsstrategi.

Avtalet ger också Skogforsk möjligheten att öka satsningen på forskning och aktiviteter kring skogens samhällsnyttor.

”Skogforsks strategi för de kommande fyra åren pekar ut viktiga och relevanta forskningsområden för såväl samhället som partnerföretagen. Den höjda ambitionen i detta avtal visar att det finns en stor tilltro till Skogforsks verksamhet där den breda kompetensen och det nära samarbetet med näringen ger unika förutsättningar. Jag är övertygad om att vi under de kommande fyra åren kommer leverera viktiga resultat för att utveckla ett produktivt och hållbart skogsbruk”, säger Skogforsks ordförande, Martin Holmgren.

Martin-Holmgren-2020-Webb.jpg

Martin Holmgren, ordförande Skogforsk.                                                                 
Foto: Stora Enso Skog

2020-12-10 15:00