Gå till:

Samverkansprojekt för framtidens skogsskötsel i södra Sverige

FRAS kommer att kretsa runt ett antal doktorandprojekt i nära samarbete med skogsnäringen.
Skogforsk startar nu tillsammans med SLU och Linnéuniversitetet ett projekt för att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige för framtidens behov. Nu söker vi doktorander till projektet.

Projektet kallas FRAS, vilket står för Framtidens Skogsskötsel i södra Sverige. Det är ett gemensamt forskningsprogram mellan Linnéuniversitetet, SLU och Skogforsk. FRAS påbörjas operativt 2018 och löper under fyra år. Programmet ska bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa skogsskötseln till dagens och framtidens behov och förutsättningar. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med skogsnäringen i regionen och i dialog med andra intressenter som berörs av skogsbruket för att fånga skogens alla nyttor. 

Doktoranderna är navet

Programmet kommer att kretsa kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln för att skapa ett helhetsgrepp kring skogsvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. 

Forskningsprogrammet har två genomgående teman som kommer att genomsyra doktorandprojekten och medföra samarbeten mellan doktorander, forskarkollegor och näringsrepresentanter. Det första temat är en mer detaljerad anpassning av olika skötselåtgärder till variationen i ståndortsegenskaper inom och mellan bestånd. Det kan göras genom att utforska möjligheterna att använda nya digitala datakällor som vattenkartor och terrängmodeller för en ökad anpassning av skötselmetoder. 

Det andra temat är att skapa möjligheter för ett mer variationsrikt skogsbruk på landskapsnivå genom att diversifiera skötselstrategier efter brukarens mål.

Forskningsprogrammet kommer att kommunicera kontinuerligt för att förse näringen och samhället med den nya kunskapen. Det kommer ske genom exkursioner, workshops, populärvetenskaplig publicering, sociala medier och andra digitala plattformar.

 Doktorandtjänsternas inriktning är:

  • Föryngring av tall i södra Sverige
  • Smarta föryngringar
  • Röjning för variationsrikt skogsbruk
  • Gallring och naturhänsyn
  • Effektivare beståndsbehandling
  • Skötsel och virkeskvalitet i blandbestånd

Tjänsterna går att söka till och med 12 juni. Läs mer under ”Jobba hos oss”.

2017-05-15 13:46