Gå till:

Contortans självspridning kartläggs

Foto: Mats Bildström/SKOGENbild
Hur stor är omfattningen av självspridd contorta och hur stor är risken för oönskad spridning till exempelvis värdefulla naturområden? Det är två av frågorna som ett pågående projekt försöker besvara.

Vi vet idag att det inte krävs en skogsbrand för att contortatallens kottar ska öppna sig. Men vi vet inte hur mycket eller hur långt contortan kan sprida sig. Med hjälp av ett stort antal inventeringar runt tidigare planteringar ska det nya projektet försöka ge en bild av contortans självspridning.

Sannolikt är förutsättningarna för contortans självspridning beroende av en mängd saker, såsom olika bestånds- och ståndortsförhållanden liksom förekomst av störd mark där mineraljorden blottlagts. Till exempel vägdiken, markberedning och körskador.

Den snabbväxande nordamerikanska contortatallen har de senaste decennierna planterats i stor omfattning i norra Sverige, och täcker idag ca 600 000 hektar norr om 60:e breddgraden. Merparten av Sveriges contortabestånd är idag yngre än 30 år, men dessa bestånd kommer med ökande ålder successivt att öka sin fröproduktion.

Medverkande i projektet är Bergvik Skog, Holmen Skog, SCA Skog samt Sveaskog, och med Skogforsk som koordinator. Inventeringarna, som slumpas ut – från Norrbotten i norr till Dalarna i söder – görs enligt en gemensamt framtagen modell och utförs av skogsbolagens egen personal.

2015-07-01 10:22