logga
Skogforsk startar ett projekt för att hjälpa mindre och mellanstora skogsföretag att hållbarhetsredovisa enligt nya EU-krav. Rapporteringen ska också bli transparent, jämförbar och kvalitetssäkrad.

I och med det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ökar kraven på företags hållbarhetsredovisningar. Inledningsvis kommer kraven på rapportering gälla större företag, men de kommer sannolikt spilla över även på mindre aktörer. För att hitta en gemensam nivå på rapporteringen för mellanstora och mindre aktörer inom skogssektorn, startar Skogforsk tillsammans med fyra företag/organisationer detta projekt.

Ett av målen med projektet är att skapa transparens, jämförbarhet och kvalitetssäkring i rapporteringen. Ett annat mål är att underlätta arbetet med att hållbarhetsrapportera enligt de nya kraven och tillhörande rapporteringsstandard. Genom att kartlägga området och klargöra förutsättningar kan startsträckan för företag bli kortare när det kommer till implementeringen av den nya hållbarhetsrapporteringen.

Startar med kartläggning

Projektet startar med att kartlägga det nya direktivet för att klargöra kraven, vilka som påverkas, i vilken omfattning och när. Inledningsvis ska även genomlysas vilken information som redan finns tillgänglig och vilka komplement som måste göras. I detta stadie av projektet byggs kunskap och stöd upp, till exempel om hur de dubbla väsentlighetsanalyserna genomförs och troliga frågeställningar för de enskilda företagen att svara på utifrån rapporteringskraven.

Genom samverkan med företag och relevanta organisationer kan utmaningar och möjligheter identifieras, vilket lägger grunden för nya sätt att samla in och tillgängliggöra relevant information. Förutom att stötta och samordna skogsbrukets många medelstora och mindre aktörer, kommer projektet att skapa ett jämförbart underlag till de större skogsföretag som behöver redovisa både upp- och nedströms i sina egna värdekedjor.

En viktig del i projektet blir också kommunikation och att sprida den kunskap som byggs upp i så att den blir tillgänglig för alla aktörer i den svenska skogsbranschen.

Projektet startar i april 2024 och pågår till mars 2026 och drivs tillsammans med Hällefors Tierp Skogar, Skogssällskapet, VSV Unite och Mellanskog. Det finansieras av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen.

Om du har frågor eller är intresserad av att delta i projektet, hör av dig!

Kontaktperson: Samuel Rönnbäck, Skogforsk

 

Publicerad 2024-03-25 15:33