logga
Sima Mohtashami tar emot stipendiet av Kungen på Stockholms slott.
Skogforsks Sima Mohtashami har fått 100 000 kronor ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet gäller forskning om minskad markpåverkan i skogsbruket.

Stipendiet delades ut av Kungen på Stockholms slott den 10 juni.

I december 2022 publicerade Sima Mohtashami sin doktorsavhandling ”GIS-baserade beslutsstöd för att minimera markpåverkan vid avverkningar”. Det aktuella stipendiet öronmärks till fortsatta studier inom samma ämne.

Grattis till stipendiet. Hur reagerade du när du fick det positiva beskedet?

"Jag blev superglad, förstås. Det är så roligt att se att det finns intresse och efterfrågan på utveckling av metoder och verktyg som förbättrar planering av terrängtransporter."

Kan du med några korta ord beskriva vad ditt forskningsområde handlar om?

"Det handlar om hur beslutsstöd baserade på data från geografiska informationssystem (GIS) och digitala kartor kan bidra till att minska skogsmaskinernas markpåverkan vid avverkning."

När du nu går vidare i din forskning – vad är tanken att den ska leda fram till?

"Tanken är att i samarbete med internationella forskare
vidareutveckla modellerna jag tog fram under min forskarutbildning, så de kan skatta markens bärighet ännu mer effektivt."
 
Vad specifikt håller du på med för tillfället, vad har du ”på ditt skrivbord”?"Jag är med och samverkar i ett projekt inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest, där vi studerar hur markens stenighet kan skattas med hjälp av laserdata. Ett sådant kartunderlag kan bli ett värdefullt komplement till dagens jordartskarta, som saknar en heltäckande, detaljerad information om sten- och blockförekomst i moränmarker. Denna information är helt avgörande vid skattning av bärigheten på dessa marker."

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag. Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruks­akademien, Kungl. Ingenjörs­­vetenskaps­­akademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Totalt delades stipendier till 13 forskare ut på slottet den 10 juni.

Publicerad 2024-06-19 14:00