logga
Skogforsks VD, Charlotte Bengtsson, är en av författarna till den Policy Brief som skrivits av företrädare för skogsforskningsinstituten i Sverige, Finland, Norge, Österrike och Slovenien.
Europa kan få ut mycket mer av sina skogar, säger representanter för fem europeiska skogsforskningsinstitut i en nyframtagen Policy Brief.

För detta behöver Europa bygga innovativa industrisystem som kan förlita sig på hållbar virkesråvara från europeiska skogar. Dessutom behöver européer friska och motståndskraftiga skogar och de olika ekosystemtjänster de tillhandahåller. Och forskningsresultat är avgörande för att utveckla skogsbruk som fungerar i en föränderlig miljö, skriver forskningsföreträdarna för skogsforskningsinstituten Skogforsk, LUKE (Finland), NIBIO (Norge), Österrikiska forskningscentret för skog och Sloveniens skogsforskningsinstitut.  

Enligt Charlotte Bengtsson, VD för Skogforsk, måste Europa förutse den ökade efterfrågan på skogsbaserade material från Europas skogar när de ersätter koldioxidintensiva fossila material. Samtidigt finns det ett behov av att utveckla värdekedjor för produkter med högre förädlingsvärde från skogsbiomassa.

"Forskningen kan hjälpa till att förstå helheten, effekterna av många politiska åtgärder och vara vägledare i skogsbruket. Det är också tydligt att det behövs många nya innovationer för att få ut mer värde ur skogen", säger Charlotte Bengtsson.

Policy Briefen presenterades på tisdagen under den stora internationella skogskonferensen IUFRO World Congress 2024 i Stockholm. Läs den HÄR.

Publicerad 2024-06-25 16:00