logga
Bild: Lars Eliasson
Kraftiga kostnadsökningar för vägar och administration bidrog till minskad lönsamhet i skogsbruket 2023.

Kraftiga kostnadsökningar har lett till att skogsbruksindexet nått en ny lägstanivå trots att virkesvärdet har ökat med 12 % (Figur 1). Kostnaderna för drivning och skogsvård ökar marginellt mer än virkesvärdet, men kostnaderna för vägar och administration ökar kraftigt.  

Nyckeltal vid bilväg

Under 2023 ökade den genomsnittliga virkesintäkten vid väg med 12,0 % till 588 kr per m3fub, samtidigt ökade de totala skogs­brukskostnaderna på det egna skogsinnehavet med 18,1 % (Figur 2). Detta medför att skogsbruksindex för 2023 minskade med 0,1 indexenhet jämfört med 2022 (Figur 1). Det nominella täckningsbidraget efter skogsbrukskostnader har ökat med nästan 4 % sedan 2022, men realt sett (justerat med hemmamarknads­prisindexet (HMPI) efter produktgrupp SPIN 2015) har täckningsbidraget sjunkit det senaste kvartsseklet (Figur 3).

Figur 1.jpg

Figur 1. Skogsbruksindexets utveckling under perioden 1996 till 2023. Med skogsbruksindex menas virkesvärdets relation till skogsbrukskostnaden.

 

Figur 2_ny.jpg

Figur 2. Kostnads- och intäktsutveckling på egen skog 2000 till 2023 (nominella värden).

Figur 3.jpg

Figur 3. Skogsbrukets nettotäckningsbidrag (blå staplar) under perioden 1996 till 2023 jämfört med det reala värdet om det utvecklats som producentprisindex för industrin1 i 2023 års penningvärde (orange staplar).

Totala kostnader och intäkter fram till bilväg

Kostnaden per avverkad kubikmeter för skogsvård ökade med 13,3 % jämfört med 2022 (Tabell 1), trots att mängden skogsvård per avverkad kubikmeter har minskat jämfört med de senaste fem årens medelnivå. I medeltal har drivningskostnaden ökat med 14,0 % på egen skog (Tabell 1). En anledning till detta är att gallringsandelen ökat från 23,4 % till 25,4% av den avverkade volymen. Trots ökade skogsvårdskostnader och ökade drivningskostnader så minskar dessa kostnadsslags andel av skogsbrukskostnaden (Figur 4).

Figur 4.jpg

Figur 4. Kostnadsfördelningens utveckling från 1996 till 2023.

Tabell 1. Skogsbrukskostnader per avverkad m3fub under 2023. Avsaknaden av kostnader för skogsvård och vägar på rotköp och avverkningsuppdrag (AU) beror på att uppgifterna kommer från det virkesköpande företaget som inte kan förväntas ha kunskap om markägarnas kostnader.

Tabell 1.jpg

Medelvirkesvärdet ökade från 525 per m3fub 2022 (notera att siffran för 2022 är reviderad) till 588 kr per m3fub 2023. Då andelen försvårade avverkningar var liten torde inte virkesvärdena i södra Sverige, till skillnad från de senaste åren, påverkats i någon större utsträckning av barkborreskadat virke.

Priset för granmassaved redovisas bara av tillräckligt många respondenter i södra Sverige för att det ska gå att redovisa. Där var det 446 kr per m3fub, med en vidaretransportkostnad på 110 kr per m3fub. Granmassaved är ett regionalt sortiment vilket medför att priserna för barr- och granmassaved inte är jämförbara på landsdelsnivån.

Tabell 2. Virkespriset fritt bilväg samt kostnaden för vidaretransport till industrin under 2023.

Tabell 2.jpg

Direkta drivningskostnader

De stora kostnadsökningarna i samhället har medfört fortsatt kraftiga ökningar av drivningskostnaderna. Kostnaden för normal slutavverkning ökade i medeltal med 9,8 % för hela landet och kostnaden för gallring med 9,1 % (Tabell 3). Kostnadsutvecklingen i gallring och föryngringsavverkning följer producentprisindexet väl sedan 2010 (figur 5). De ”Fördelade omkostnaderna” har minskat i både slutavverkning och gallring (Tabell 3).

Tabell 3. Direkta drivningskostnader i normala avverkningar 2023, kr/m3fub.

Tabell 3.jpg

Kostnader samlas även in för avverkningar i ”Hyggesfritt Skogsbruk”. Antalet svarande som kunde särskilja dessa åtgärder är fortsatt lågt varför endast medeltal för hela landet gått att ta fram. Totalt särredovisades kostnaden för avverkning med hyggesfria metoder för 0,8 % av den avverkade volymen. Drivningskostnaden per m3fub i hyggesfritt skogsbruk ökade från 178 kr år 2022 till 213 kr år 2023 i medeltal för hela riket. Av detta var 188 kr per m3fub direkt drivningskostnad och 24 kr per m3fub fördelade omkostnader. I medeltal har medelstammens volym varit 0,18 m3fub under perioden 2021–2023, medan den genomsnittligt uttagna volymen varit 147 m3fub per ha. Detta återspeglar det faktum att de största rapporterade volymerna avverkade med hyggesfria metoder återfinns i norra Sverige. Kostnaderna, medelstammens volym och den uttagna volymen per ha varierar dock så mycket mellan de svarande att skillnaderna mellan åren inte är säkerställda.

Figur 5.jpg

Figur 5. Relativa kostnader för gallring (grön linje) och föryngringsavverkning (blå linje) för perioden 1996 till 2023 jämfört med producentprisindex (svart linje). Index 100 = År 2020

Under 2023 var ursprunget för ca 2,0 % av den avverkade volymen försvårade avverkningar. Detta är den lägsta noteringen sedan 2011 (figur 6). De försvårade avverkningarna utgörs exempelvis av saneringshuggningar av barkborreangripna träd i Götaland och Svealand, och avverkning av stormfälld skog.

Under 2023 var försvårade föryngringsavverkningar ca 63 % dyrare än ordinarie föryngringsavverkningar. Den högre drivnings­kostnaden är delvis en effekt av att de försvårade föryngrings­avverkningarna hade en lägre medelstamsvolym (0,22 m3fub) än ordinarie föryngrings­avverkningar. Försvårad gallring förekommer bara i södra Sverige. Allt för få respondenter har rapporterat försvårade gallring för att medeltal ska kunna rapporteras för 2023. 

Figur 6.jpg

Figur 6. Fördelningen mellan föryngringsavverkning, gallring, hyggesfritt skogsbruk (sedan 2021) och försvårad avverkning (sedan 2005).

Skogsvårdskostnader på egen mark

Mellan 2022 och 2023 har kostnaden per ha för plantering och röjning (Tabell 4) ökat med mellan 13 och 19 %. I norra Sverige har kostnaderna per ha för hyggesrensning ökat med 10 %. För övriga åtgärder är inte kostnadsförändringarna säkerställda. Givet att få av de svarande genomfört gödslingsåtgärder och att spridningen i materialet fortsatt är ovanligt stor går det inte uttala sig om kostnaden för gödsling & kalkning förändrats. Den stora variationen verkar bero på att priset på gödselmedel varierat kraftigt.

Skogsvårdskostnaden per avverkad m3 i tabell 1 påverkas förutom av arealkostnaden för skogsvården av att mängden skogsvård per avverkad kubikmeter minskat i södra Sverige (Figur 7). Mängden markberedning per avverkad kubikmeter minskade även i norra Sverige. Den minskade mängden plantering verifieras av Skogs­styrelsens statistik som visar att antalet levererade skogsplantor minskat med 5 % från toppåret 2021. Det faktum att andelen av den avverkade volymen som kommer från gallring är högre än tidigare i årets enkät (Figur 6) bidrar också till en lägre mängd skogsvård per avverkad volym.

Tabell 4. Skogsvårdskostnader på egen mark, kr/ha

Tabell 4.jpg

De senaste åren har även kostnaderna för skogsvård utförd åt andra markägare samlats in (Tabell 5). Det går inte redovisa dessa kostnader för alla åtgärder då antalet svar är begränsat.

Tabell 5. Skogsvårdskostnader på annans mark, kr/ha.

Tabell 5.jpg

 

Figur 7.jpg

Figur 7. Arealen markberedd, planterad och röjd areal per 1000 m3fub avverkad volym i norra och södra Sverige.

Vägkostnader

Vägkostnaderna på egen mark fortsatte att öka under 2023, och har i medeltal passerat 48 kr per avverkad kubikmeter för hela landet (Tabell 1). Detta gör att de totala vägkostnaderna i skogsbruket uppgår till ca 3,5 miljarder. Kostnads­skillnaden mellan lands­delarna är relativt stor, vilket är logiskt då skogsbilvägnätet är större i norra Sverige och avverkningsvolymen lägre. Till skillnad från de senaste åren var kostnads­öknings­takten högre i södra Sverige än i norra Sverige. Vägkostnaderna varierar kraftigt mellan de svarande och spridningen är stor kring medelvärdet (figur 8).

Underhållskostnaden för det befintliga skogsbilvägnätet är fortsatt högre än kostnaden för nybyggnation och upprustning till en högre vägstandard (figur 8 och 9).

Figur 8.jpg

Figur 8. Ett 95-procentigt konfidensintervall för de totala vägkostnaderna, d.v.s. den nominella medelkostnaden finns med 95 % säkerhet i de blå staplarna, samt de reala vägkostnaderna i 2023 års penningvärde (orange staplar, baserat på HMPI).

Figur 9.jpg

Figur 9. Investeringar i nybyggnad och standardhöjning av skogsbilvägar samt kostnaden för vägunderhåll per avverkad kubikmeter under perioden 1996 till 2023.

Landsvägstransport till industrin

I normalfallet belastar inte kostnaden för landsvägstransport markägaren, utan är en kostnad som den virkesköpande organisationen står för. Den ingår därför inte i skogsbruksindexet.

Den volymvägda medeltransportkostnaden 2023 ökade med 2,3 % jämfört med 2022, medan det volymvägda medeltransportavståndet förblev oförändrat (97,7 km) (Figur 10). Ökningen av medel­transport­kostnaden är något lägre än den 5,2-procentiga ökning av producentprisindexet för vägtransport av gods som skett mellan 2022 och 2023 enligt SCB. Detta kompenserar endast till en mindre del den avsevärt högre ökningen av de skogliga transport­kostnaderna jämfört med vägtransportindexet mellan 2021 och 2022. De sortimentsvisa medeltransportkostnaderna varierar en hel del beroende på både sortiment och landsdel (Tabell 2).

Figur 10.jpg

Figur 10. Den relativa kostnadsutvecklingen (blå linje) samt det relativa transportavståndet för virkestransporter (orange linje). Producentprisindex för industrin är inlagt som referens. År 2020 är satt till 100.

Om enkäten

Enkätens drivningsvolym motsvarade 50,7 miljoner m3fub, motsvarande ca 70 % av nettoavverkningen i Sverige 2023. Södra Sverige avser Götaland och Svealand och norra Sverige omfattar Norrland.

Läs mer

Skogsstyrelsen, 2024. Kostnader i det storskaliga skogsbruket 2023. Skogsstyrelsen.

Nr 39-2024    Publicerad 2024-06-18 10:40

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!