logga
Studien visar att alla hållbarhetsperspektiv beaktas då strategiska beslut ska tas. Stödjande verktyg efterfrågas, som kan minska risker och osäkerheter inför beslutsfattandet.

Skogsbrukets beslutsfattande då det gäller utveckling av morgondagens driftsystem har analyserats. Resultaten visar vad som värderas av berörda beslutsfattare och hur besluten fattas. Dessutom dras slutsatser om hur beslutsprocesserna kan förbättras.

Strategiska beslut kan få stor inverkan på en verksamhet. Många beslutsfattare föredrar därför att genomföra förändringar i flera små steg. På så vis minskas osäkerhet och risk successivt på vägen mot en möjlig implementering. Resultaten i denna studie visar att optimeringsmetoder och simuleringar kan öka förståelsen av innovationer och underlätta i processen att ta strategiska beslut.

Studien baseras bland annat på intervjuer med tjänstepersoner från flera stora skogsbolag och en skogsägarförening. Alla hållbarhetsperspektiv fanns med i det strategiska beslutsfattandet. Ekonomi i form av sänkta drivningskostnader nämndes flest gånger och beskrevs som ett mål. Även sociala kriterier som bättre förarmiljö och miljörelaterade frågor, såsom färre körskador, var viktiga i processen och hade åsatts tröskelvärden som måste uppfyllas.

Framgångsfaktorer och behov

De intervjuades svar signalerade ett behov av optimeringsmetoder och simuleringar för att öka förståelsen av innovationer. Samverkan mellan maskintillverkare, forskare och andra brukare beskrevs som en framgångsfaktor.

Som underlag för beslutsfattande betonades behovet av både vetenskapliga studier och egna tester. I en jämförelse med andra branscher framkom att insatser för att definiera problem innan analys av teknikalternativ är mindre frekventa i skogsbranschen. Detta indikerar ett behov av ökad användning av metoder för att strukturera och analysera problem.

Nytta för framtiden

Slutsatserna kan bidra till effektivare beslutsprocesser där samverkan mellan olika aktörer särskilt vad gäller förbättrade beslutsunderlag, är en nyckel.

Nr 4-2023    Publicerad 2023-01-27 10:57

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Rikard Lundqvist
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare
Rolf Björheden
Seniorforskare
Eva-Maria Nordström
Sveriges Lantbruksuniversitet
Ola Lindroos
Sveriges Lantbruksuniversitet