logga
Bild: Erik Viklund
FRAS, Framtidens Skogsskötsel i Södra Sverige, är ett forskningsprogram som bedrevs mellan 2017 och 2022. Den 15 september hölls slutexkursionen och i samband med det publicerades också slutrapporten.

FRAS, som bestått av sex olika doktorandprojekt, var ett samverkansprojekt mellan Skogforsk, SLU och Linnéuniversitetet (LNU). Verksamheten bedrevs i nära samverkan med skogsnäringen i södra Sverige, som också stod för hälften av finansieringen. Förutom att bedriva tillämpad skogsskötselforskning syftade FRAS till att vara en plattform där akademi och näringsliv kunde mötas och diskutera viktiga och aktuella frågor kopplade till skogsskötsel.  Ett ytterligare motiv till att programmet startades var att stärka kompetensen inom skogsskötselområdet med skogsskötselexperter rustade för att verka både inom industrin och akademin.

Forskningen och doktoranderna

Tanken med doktorandprojekten var att de tillsammans skulle täcka in en hel omloppstid i skogsskötselskedjan. I några av projekten lyftes även frågor in om hur ny teknik och nya digitala datakällor skulle kunna integreras i skogsskötseln. De sex doktorandprojekten benämndes initialt:

 • Föryngring av tall i södra Sverige
 • Smarta föryngringar
 • Röjning för ökad variation
 • Gallring och generell hänsyn
 • Målanpassad gallring
 • Björkkvalitét i blandskog

Doktoranderna var organisatoriskt jämnt fördelade med anställning vid Skogforsk, SLU eller LNU, och dessa organisationer var också i de flesta projekt representerade i handledargrupperna. I varje handledargrupp ingick dessutom en s.k. sektorshandledare, dvs. en person som arbetar på ett skogsföretag eller annan skoglig organisation, med syftet att föra in skogsnäringens perspektiv.

Forskningen hade en tydligt tillämpad inriktning med målsättningen att resultat direkt skulle kunna omsättas i det praktiska skogsbruket. Nya och gamla fältförsök var basen i alla sex delprojekt, men såväl nya datakällor och kartor såsom laserdata, satellitdata, flygfoton och markfuktighetskartor, som simuleringsverktyget Heureka användes flitigt i projekten.  

FRAS doktorander.jpg

FRAS-doktoranderna. Från vänster: Delphine Lariviere, Magnus Persson, Mikolaj Lula, Mostarin Ara, Grace Jones och Per Nordin (foto: Mats Hannerz).

Aktiv kommunikation och resultatspridning

Kommunikationsarbetet var en central del av FRAS och ett stort antal aktiviteter genomfördes under programmets gång. Seminarier, webbinarier och workshops varvades med fältexkursioner. Några av aktiviteterna riktade sig mot de närmsta intressenterna i programmet, dvs. forskare, handledare, ledningsgrupp och referensgrupp, men de flesta var öppna för alla intresserade.

Programmet etablerade ett kommunikatörsnätverk bestående av kommunikatörer hos forskningsorganisationerna och övriga av programmets finansiärer. Nätverket hjälpte till att sprida nyheter och resultat i sina kommunikationskanaler. Under programmets slutfas anlitades också en dedikerad kommunikatör, Mats Hannerz. Hans främsta uppgift var att stötta och hjälpa doktoranderna i deras populärvetenskapliga publicering.

Det blir ett FRAS II

FRAS har varit ett lyckat program där ett unikt forskningssamarbete mellan Skogforsk, SLU och LNU har byggts upp. Utvärderingen av programmet visade också att avnämarna till stora delar var nöjda. Det finns några förbättringsmöjligheter som kommer att fångas upp i arbetet med det nya programmet. För några av doktoranderna inom FRAS återstår fortfarande disputation. Övriga har anställts vid forskningsinstitut och universitet, både i Sverige och utomlands.

FRAS II ska bygga vidare på och utveckla det samarbete och den forskningsinfrastruktur som byggdes upp under FRAS. Programmet, som ska startas under våren 2023, ska bestå av sex forskningsprojekt:

 • Anläggning och skötsel av blandskog med löv i barrdominerade skogar
 • Beståndsanläggningskedjan
 • Tidig upptäckt av risken för skador hos tall med hjälp av digitala verktyg
 • Föryngringsmetoder för tall i södra Sverige
 • Anpassad beståndsskötsel för flera mål
 • Framtidens skogsskötselplaner

Tre av projekten ska drivas som doktorandprojekt och tre som postdoc-projekt. Inriktningen på projekten baseras på resultatet från individuella workshops med skogliga företag och organisationer i södra Sverige och identifierats som viktiga framtidsfrågor inom skötselområdet. Utöver dessa forskningsprojekt kommer vi att erbjuda möjligheter för studenter att genomföra examensarbeten inom ramen för FRAS II. Dessutom ska en del av finansieringen läggas på att mäta in och publicera resultat från fältförsök som tidigare etablerats inom FRAS.

Dialog med intressenter och resultatspridning kommer fortsatt att ha en central roll inom FRAS II och aktiviteter såsom seminarier, workshops och exkursioner ska arrangeras löpande under hela programperioden.

 

Du kan läsa mer om FRAS slutexkursion här.

Nr 68-2022    Publicerad 2022-10-26 11:45

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mattias Berglund
Forskare
Karin Hjelm
Sveriges lantbruksuniversitet
Erika Olofsson
Linnéuniversitetet