logga
Malwas avverkningssystem har jämförts med konventionella maskiner. Skillnaderna är inte dramatiska. Malwas skotare ger skonsammare skotning men till högre kostnad, beroende på lägre prestation.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 972-2018.

Intresset för små maskiner i förstagallring har under en period varit stigande, särskilt från privatskogsbruket. Skogsägares oro för att konventionella gallringsmaskiner, på mellan 11 och 20 ton, ska orsaka tillväxt- och värdeförluster genom skador på mark och bestånd är en bidragande orsak. Markskador kan även ge negativ påverkan på vatten och miljö.

Under 2017 såldes 63 nya skotare och skördare i viktklass  5-11 ton i Sverige. Skogforsk har sammanställt kunskapsläget i klen gallring för Malwas system 560, som finns som skördare, kombimaskin och skotare.

Resultaten visar att i klen gallring hade Malwas skördare lägre prestation och bränsleförbrukning, men samma kostnad som en konventionell skördare. Malwa som skotare hade god arbetsmiljö och klarade spårdjupstestet utmärkt. Men den hade lägre prestation, högre bränsleförbrukning och kostade cirka 50 kronor mer per kubikmeter.

Kunskapssammanställningen baseras på två examensarbeten från SLU och på studier utförda av Skogforsk.

Läs fördjupning

Jämförelsen av prestation, kostnader och gallringskvalitet (stickvägsbredd, gallringskvot och beståndsskador) genomfördes i södra Sverige. Medelstammen i de utförda studierna var 0,038 - 0,048 m3fub/stam.

Skördaren Malwa 560H hade en prestation på 4,2 m3fub/G0tim, vilket var ca 2/3 av vad jämförelsemaskinen, en John Deere 1170E uppnådde. Skillnaden torde öka om flerträdshantering tillämpas. (G0tim = effektiv arbetstimme, det vill säga utan avbrott för till exempel service, tankning och andra störningar.)

Malwa 560C skotare (utan trailervagn) presterade 6,1 m3fub/G0h vid studien (terrängtransportavstånd 200 meter) vilket var cirka hälften av prestationen för jämförelsemaskinen, en Ponsse Wisent.

Bränsleåtgången var 2,6 l/m3fub för Malwasystemet, en halvliter mindre än för det konventionella systemets 3,1 l/m3fub. Den konventionella skördaren drog 2,36 jämfört med Malwans 1,73 l/m3fub, medan den konventionella skotaren hade lägre bränsleåtgång (0,70 jämfört med 0,84 l/m3fub).

Drivningskostnaden vid nämnda studieförutsättningar blev cirka 375 kr/m3fub för Malwasystemet, vilket var cirka 50 kronor högre än för det konventionella systemet som hamnade på ca 325 kr/m3fub. Fördyringen beror i stort sett helt på den dyrare terrängtransporten med Malwaskotaren, medan den lägre prestationen för Malwaskördaren i denna studie kompenserades genom lägre tidkostnad.

Malwasystemets stickvägsbredd var 3,1 meter och stickvägsandelen 24 procent. Det konventionella systemets stickvägar var 4,4 meter breda, men stickvägsandelen var lägre (20 procent) som en följd av glesare stickvägsnät. Båda systemen visade sig i den klena förstagallringen kunna uppfylla de krav som kan ställas på skadenivåer, grundyteuttag, selektivitet, gallringskvot och stickvägsareal.

I spårdjupstestet klarade sig Malwaskotaren med trailer utmärkt. Den hade signifikant lägre spårbildning än Ponsse Buffalo, både räknat per överfart och då jämförelsen gjordes baserat på utfört transportarbete. Testerna utfördes på en åker med organogen jord, varför observerade spårdjup inte kan användas för att förutsäga spårdjup och markpåverkan på skogsmark. Men markpåverkan från Malwa kan förväntas vara begränsad jämfört med en större konventionell maskin.

Spårbildning genomsnitt av vänster och höger spår då maskinerna körts lastade på slalombana. Försöket avbröts efter fem respektive sex överfarter för Buffalo, men utsträcktes till 15 överfarter för Malwa.

Med stöd av den ergonomiska checklistan för skogsmaskiner jämfördes Malwa som skotare med Komatsu 845. Malwan klarade sig väl, men jämförelsen är inte fullständig. I vibrationstestet, där Malwa jämfördes med Ponsse Buffalo, uppnådde Malwa likvärdigt resultat som den konventionella maskinen.

Läs mer i Arbetsrapporten nedan.

Nr 15-2018    Publicerad 2018-02-26 09:40

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Rolf Björheden
Seniorforskare
Henning Gustavsson
SLU
Anneli Olsson
SLU
Hagos Lundström
Försökstekniker
Fredrik Henriksen
Tidigare anställd