logga
Bättre flerträdshantering gav högre prestation för klenträdsbuntare.

Studien av klenträdsbuntaren Fixteri FX15a utfördes våren 2013 i mellersta Finland. Maskinen studerades i tre talldominerade provbestånd; ett klent, tätt konfliktbestånd med riklig underväxt och ett likartat konfliktbestånd, men utan underväxt samt i en mera normal förstagallring. Medelstamvolymen i uttaget var 27,44 respektive 84 dm³. Gallringsingreppet utfördes som en konventionell stickvägsbaserad låggallring.

Maskinsystemet består av Logman 811FC basmaskin, med ett Nisula 280E+ackumulerande fällklipphuvud som matar buntningsenheten Fixteri FX15a. Maskinen fäller och ackumulerar hela klenträd som därefter läggs in i buntningsenheten som automatiskt kapar, kompakterar, lindar, väger, registrerar och matar ut drygt 2,5 m långa helträdsbuntar om ca 0,5 m³f.

Prestationen i konfliktbestånd med riklig underväxt (uttag 3 216 stammar-/hektar med medelstamvolym 27 dm3) var 9,7 m3f/G0h. I konfliktbeståndet utan underväxt var prestationen 11,9 m3f/G0h (2 019 stammar/hektar och 44 dm3). Högst prestation, 13,8 m3f/G0h nåddes i förstagallring (1 266 stammar/ha, 84 dm3).

Fixteri FX15a har föregåtts av flera prototyper. Den senaste, Fixteri II, är välstuderad och resultaten från dessa studier används som jämförelse i denna studie. De prestationer som uppnåddes i denna studie är 1,9 – 2,6 gånger högre än vad som registrerats i tidigare studier.

Den högre prestationen beror i hög grad på en tekniskt ökad förmåga till flerträdshantering. Den nya maskinen är kraftfullare och har ett fällaggregat med högre kapacitet. Den ökade flerträdshanteringen är den starkast förklarande faktorn bakom en minskad tidsåtgång med ca 56 procent per träd jämfört med studier av Fixteri II i liknande bestånd.

Prestationshöjningen var särskilt tydlig i de två klenare bestånden där medelstamvolymen på de avverkade träden var mellan 27 och 44 dm3, vilket antyder att maskinen i nuvarande utförande har sitt optimum i detta diameterregister.Den normala förstagallringens träd (84 dm3) är så stora att det börjar skapa hanteringsproblem. I förstagallringen förekom ackumulering endast i 68 procent av krancyklerna, medan motsvarande andel var 90 respektive 94 procent i de klenare konfliktbestånden, där också fler träd ackumulerades per krancykel.

Den tekniska funktionsstudien som genomfördes, visade att kranarbetet (delprocessen fällning-inläggning) utgör flaskhalsen som begränsar systemets produktionskapacitet. Den relativa prestationen i fällning-inläggning utgör endast mellan 11 och 57 % av motsvarande kapacitet för buntningsenheten vid avverkning av träd från 5 till 17 cm i stubbskäret. För att höja systemets prestation bör således arbetet främst inriktas på att förenkla och effektivisera kranarbete, fällning, flerträdshantering och inläggning.

Nr 86-2014    Publicerad 2014-10-13 15:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.