Gå till:

Hausse på bränslemarknaden: allt talar för mera grot.

Foto: Sverker Johansson, Bitzer
Kriget i Ukraina och de extrema gaspriserna stressar hela Europas energisystem. Resultatet? Hausse på bränsle från skogen. Men de regionala skillnaderna är stora. För skogsägarföreningar är bränslet ett viktigt tredje ben att stödja sig på – vi har bett dem om en lägesbeskrivning.

Text och foto: Sverker Johansson, Bitzer

”Baltikum, Tyskland, Danmark och Finland ropar efter flis”

– Efterfrågan har ökat dramatiskt samtidigt som värmeverkens alternativa råvaror minskar, förklarar Staffan Dalbrink på Mellanskog. Lågkonjunkturen gör att det byggs mindre i Europa, så bränsle från rivningar minskar och eldas dessutom i ökad utsträckning i hemländerna. Sågverkens spån sugs upp av pelletsindustrin.

– Dessutom: Baltikum, Tyskland, Danmark och Finland ropar efter flis, konstaterar han. Eftersom vi är en etablerad aktör på virkesmarknaden runt Östersjön passar det oss utmärkt. Men för bara två år sedan
fanns inte den marknaden.

En annan orsak till de högre priserna är att många kraftvärmeverk satsat på elproduktion. Att producera el medhjälp av en ångturbin kräver mera bränsle – så mycket att vissa kraftvärmeverk givit sig in på massavedsmarknaden, när elpriset gör bränslet mindre priskänsligt. Det gör att även massavedspriserna rört sig uppåt.

Avsättningen är alltså säkrad. Men hur ser utbudssidan ut? Den nya massavedsklassningen gör att det faller ut mindre bränsleved. Granbarkborrens omfattande angrepp har varit en katastrof för många skogsägare, men har samtidigt drivit ett stort virkesflöde.

– Granbarkborreskadorna avtar, det är förstås efterlängtat, men samtidigt minskar utbudet av bränsleved drastiskt. Så vi måste öka grotuttaget i slutavverkningarna, och där hoppas jag att alla kan hjälpas åt. Allt talar för mera grot, det är där mervolymerna av biobränsle finns.

Mellanskog har själva höjt grotpriserna två gånger på kort tid och betalar nu rekordmycket för sortimentet. Men Staffan Dalbrink hoppas att skogsägarna ser fler fördelar än priset:

– Ett grotuttag ger ju en mera tillgänglig skog, med enklare markberedning och effektivareplantering – det brukar många uppskatta!

Men det finns även en osäkerhet inför marknadens framtid. Användningen av biobränsle riskerar att begränsas av politiska beslut i Sverige och EU.

– Just nu verkar det utmanande att få acceptans för den svenska skogsbruksmodellen, där hela trädet tas till vara och det är marknaden som styr användningen, säger Staffan Dalbrink. Den diskussion som just nu förs i EU kring kriterier för förnybar energi är djupt oroande.

citat3Staffan.jpg

 

”Risskotning, papp, flisning, transporter – allt går upp, även tekniken.”

I södra Sverige är konkurrensen stenhård och bränslebristen monumental. Många kraftvärmeverk och även något massabruk förbrukade mycket bränsle redan i somras för att kunna sälja el, men man tvingades sluta med det för att bränslet skulle räcka till avtalade värmeleveranser under hela säsongen.

– Efterfrågan på biobränslen är stor i norra Europa, den är betydligt större än tillgången och många leverantörer har svårt att hålla sina leveransåtaganden nu, konstaterar Håkan Edh, biobränslechef vid Södra.

Han förutspår också att nya handelsmönster etableras under 2023:

– Historiskt sett har vi haft avtal med låsta priser och volymer från augusti till juli i biobränslesektorn, men vi måste säkra riskerna med hjälp av kortare avtal – troligen på kvartalsnivå på vissa sortiment.Osäkerheten vad gäller omvärldsläget är stor och dess inverkan på energiunderskott och priser är svårbedömd, liksom utbudssidan. Vi ser att avverkningsanmälningarna sjunker och överskottet på bränsleved från barkborreåren är förbrukat.

– För att stimulera marknaden höjde vi priserna till skogsägarna under 2022, både när det gäller bränsleved och grot, Samtidigt ser vi ökade kostnader för skotning, papp, flisning, transporter – allt går upp, även tekniken. Lastbilar och sönderdelningsmaskinerna ökar nu i pris med cirka 15–20 procent – och det går snabbt! Vi måste sätta fokus på nya arbetssätt för att säkra en långsiktig ökning av groten.

citatHakanEldh.jpg

 

”Det är brist på både maskiner och entreprenörer som vågar satsa igen.”

I energikrisens spår planerar man att försiktigt starta upp grothanteringen i norra Sverige igen. Efterfrågan börjar stiga här, men ännu är den stora drivkraften för Norra Skog främst exporten till länderna runt Östersjön och leveranser till södra Sverige.

– Vi har byggt en väl fungerande logistik via båt till destina- tioner runt Östersjön, det var något vi satsade på under åren när vi hade överskott och låga pri- ser, berättar Patrik Jonsson, chef för skog och virke på Norra Skog. Den satsningen har vi igen nu!

Men även köparna i norr vaknar. Ett par flygbränslefabriker är under uppstart och intresset för bio-CCS på industrisidan kan också komma att dra marknaden (Läs mer om det här).

– Vi kommer att börja med grot igen, säger Patrik Jonsson. Men vi tar det försiktigt: det får ta längre tid den här gången. Det är både brist på maskiner och på entre- prenörer som vågar satsa igen, efter att bränslemarknaden kra- schade för tio år sedan. Här finns nu en bra och långsiktig marknad förentreprenörernapårundvirkes- sidan, så för att satsa måste de se att bränslemarknaden är här för att stanna.

Är det de största utmaningarna?

– Ja, det och att vi får signaler från EU om att biobränsle inte ska klassas som hållbart. Den enklare delen tror vi är utbudet, blir priset tillräckligt högt så att skogsägarna får ett netto i uttagen så kommer det fram volymer. Det kan även finnas en nyttodriven potential i att restaurera törskateangripna ungskogar.

citat2PatrikJonsson.jpg

Läs mer