Gå till:

Utvärdering av olika bekämpningsmetoder för att minska negativa effekter på skogsbruket orsakade av granbarkborreangrepp

Foto: Skogforsk
Utvärdering av olika bekämpningsmetoder i syfte att minska barkborreangrepp.

I projektet skall olika bekämpningsmetoder utvärderas. Det handlar om olika typer av feromonbetade fällor och olika typer av avverkningsstrategier såsom sök och plock (sommar eller vinter) eller avverkning av större områden. För att jämföra sommar- och vinteravverkning är det av vikt att veta hur stor andel av granbarkborrarna och dess fiender som övervintrar i stammarna, och detta utvärderas genom fältinventeringar från södra till norra Sverige. Utbredning och spridning av granbarkborren kommer dessutom att analyseras med hjälp av skördardata.

 

Granbarkborre1.jpg

En färsk stock angripet av både sextandad och åttatandad barkborre i juni 2021.

 

Ekonomiska konsekvensanalyser till följd av olika avverkningsstrategier kommer att göras och beslutsstöd för olika strategier kommer att tas fram.

Stödet avser utvärdering av spridning och utbredning av granbarkborreangrepp, samt test av bekämpningsmetoder och ekonomiska konsekvensanalyser av avverkningsstrategier. Syftet med projektet är att minska omfattningen av insektsangrepp i skogen. Projektet utförs i samarbete med Södra skogsägarna, Sveaskog, Holmen, Stora Enso, Mellanskog och SCA.

Projektet finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet (Journalnummer 2020–940)

EU-logo-jordbruksfonden-farg .jpg