Gå till:

Skonsam markberedning och föryngring

Projektet syftar till att ta fram underlag till, producera och förmedla en handledning för skonsam markberedning som ger minskad påverkan på miljö och vatten vid föryngring av skog.

Projektet omfattar:

  • Utredning och sammanställning av dagens metoder för markberedning för att identifiera behov av förändring samt bra exempel som bör förmedlas och spridas.
  • Utvärdering av hur modern teknik och digitala kartunderlag (flygskannade terrängmodeller och markfuktighetskartor, DTW maps) kan utveckla markberedningen och skogsföryngring med syftet att minska negativ påverkan på miljö och vatten.
  • Produktion och förmedling av handledning för skonsam markberedning och förygring

Dagens markberednings- och föryngringsmetoder utreds genom intervjuer av markberedningsentreprenörer och skogsvårdsansvariga på skogsföretag. Vidare genomförs fältbesök av ett urval av nyligen utförda avverkningar med syftet att utreda verklig påverkan på miljö, känsliga områden och vatten. Dessutom görs en genomgång av forskningslitteratur samt instruktioner och underlag hos skogsföretag och andra skogliga aktörer.

Ovanstående sammanställs i en handledning med tydliga riktlinjer och råd för hur negativ miljöpåverkan undviks samt hur bra metoder och ny teknik används i dagens skogsbruk.

Läs mer

Handledning skonsam markberedning och föryngring

Beslutsstöd kan ge bättre markberedning

Metodval för markberedning – Intervjuer av skogsvårdsentreprenörer

Arbetsrapport 1041-2020