Gå till:

Bakgrund, inriktning och vision

Läs om visionen för Skogforsks satsning på SESAM och bakgrunden till arbetet.

Bakgrund

Skogsvård och avverkning utförs idag till största del av entreprenörer, medan skogsföretagens egna anställda och maskiner har minskats kraftigt. Samtidigt har antalet lägre tjänstemän reducerats. Dessa fungerade tidigare som en länk mellan den praktiska driften och företagens ledning och hade en viktig funktion för vardagsrationalisering och utveckling.
Omvandlingen innebär i praktiken att arbetet i skogen har
organiserats på ett nytt sätt, vilket medför nya krav på kommunikation mellan skogsföretagen och de som utför arbetet. Det har också ändrat förutsättningarna för tillämpad skogsteknisk forskning och utveckling då många entreprenörer saknar kraft
och resurser att själva driva ett aktivt utvecklingsarbete.

En omfattande teknikutveckling har bidragit till ökad produktivitet och tillsammans med organisationsförändrarna har skogsindustrins råvarukostnader kunnat hållas nere med bibehållen lönsamhet för skogsbruket. Takten i den tekniska utvecklingen
har dock minskat. Finslipning ger fortsatta förbättringar, men några revolutionerande skogstekniska lösningar finns inte i sikte.

Samtidigt hårdnar konkurrensen där Sverige skall hävda sig mot länder som byggt upp sin skogsindustri betydligt senare än vi och därför kan bygga sin verksamhet från start med modern teknik, studera hur vi gått tillväga och utnyttja våra erfarenheter. Konkurrenterna har i flera fall även fördel av betydligt kortare omloppstider, billigare arbetskraft och närhet till expanderande marknader.

Den starka ställning som svensk skogsnäring hittills haft på
den internationella marknaden har i hög grad baserats på förmågan att förändra och rationalisera det skogliga arbetet. Bakom dessa framgångar ligger samarbetet i den så kallade utvecklingstriangeln, där brukare, tillverkare och forskare tillsammans utvecklar teknik och metoder. Entreprenöriseringen, som i sig innebär stora rationaliseringsvinster, har försvagat triangeln genom att hörnet ”brukare” fragmenterats. Där finns numera ett relativt fåtal stora beställare såväl som ett större antal, oftast små, utförare av tjänster.

Arbetet som skogsarbetare är krävande. Kraven på kvalitet,
skonsamhet och hänsyn är omfattande samtidigt som arbets-tempot är högt. Arbetets attraktivitet är sjunkande, och många entreprenörer vittnar om svårigheter att rekrytera personal och antalet sökande till naturbruksgymnasiernas skogsinriktning är generellt lågt.

Ovanstående problembild är en tuff, gemensam
utmaning för det svenska skogsbruket.

Inriktning

Skogforsk ska verka för ett lönsamt, hållbart svenskt skogsbruk och har därför tagit initiativ till SESAM – Svenskt Entreprenadskogsbruk i SAMverkan. Med Entreprenadskogsbruket avses det skogsbruk som är en följd av entreprenöriseringen och som domineras av beställare respektive utförare av entreprenadtjänster i skogsbruket. Initiativet tar utgångspunkt i att:

 • Skogforsks uppdrag är att hela försörjningskedjan för virke, från planta till färdigt virke vid industri, skall vara så stark som möjligt.
 • Ett lönsamt och hållbart skogbruk förutsätter en försörjningskedja av flera starka länkar.
 • En effektiv försörjning av virke till skogsindustrin kräver en effektiv samverkan mellan utförare och beställare.

SESAM är att betrakta som ett program som ska fokusera på
forskning och utveckling i gränssnittet mellan utförare och
beställare, genom att:

 • initiera och stödja utveckling som leder till förbättrad samverkan och konstruktiv dialog. Syftet är att öka effektiviteten i entreprenadskogsbruket som organisationsform.
 • stärka och integrera brukarhörnet i utvecklingstriangeln.
 • säkerställa att Skogforsk fångar entreprenadföretagens betydelsefulla perspektiv i vårt rationaliseringsarbete genom att ge utförarna av de skogliga arbetena större möjlighet än tidigare att påverka inriktningen av FoU-verksamheten. Detta sker genom Entreprenörsforum där entreprenörer och Skogforsk möts i en egen ”Rådgivande grupp”.

Vision

Visionen är "en balanserad samverkan mellan yrkesstolta och kompetenta beställare och utförare i hela virkesförsörjningskedjan."

Detta märks genom att:

 • Båda parter håller en hög nivå vad gäller affärsmässighet och professionalitet.
 • Teknikutveckling och rationalisering drivs av ett engagemang från båda parter.
 • Planering, förberedelser och genom förande av de skogliga åtgärderna präglas av effektivitet, hög kvalitet och få misstag.
 • Utförare och beställare sprider en positiv bild av en sund näring som bidrar till ett hållbart samhälle.
 • Att arbeta i skogen är attraktivt och det finns god tillgång till utbildad personal.
 • Professionella entreprenörer satsar helhjärtat i en attraktiv framtidsbransch.

Folder "SESAM – Svenskt Entreprenadskogsbruk i SAMverkan" (pdf)

 

2015-11-16 10:22