Gå till:

Produktifiera för optimal bränslebas

Foto: Henrik von Hofsten, Skogforsk
Här läggs grunden till framtidens skogsbränsleaffärer. Inom projektet ska leverantörer och köpare av skogsbränsle tillsammans med SDC och Skogforsk utarbeta hur framtida affärer ska kunna gå till.

Det finns stora miljö- och samhällsvinster med att ersätta förbränning av fossila material med skogsbränsle. För att nå dit behöver skogsbränslet bli mer konkurrenskraftigt, tillgängligt och affären mer överblickbar. Det är målet med detta projekt. ”Produktifiera för optimal bränslebas” syftar till att ge tydliga spelregler och underlätta handeln med skogsbränsle. 

Projektet har utgångspunkt i och vidareutvecklar det förslag som utarbetades under 2014-2015 inom projektet ”Produktegenskaper för skogsbränsle”.  Läs förslaget här.

Projektet kommer att pågå fram till februari 2019 och är ett samarbete mellan skogsbränslesektorn, SDC och Skogforsk. Det medfinansieras av Energiforsks forskningsprogram SEBRA och Energimyndigheten. Skogforsk leder projektet men med stor delaktighet från alla aktörer på bränslemarknaden.

Upptakten var ett seminarium som genomfördes i november 2017, där nyckelpersoner från både köpare och säljare av skogsbränsle samlades och diskuterade förutsättningar och former för framtida skogsbränsleaffärer.

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa en sammanhållen informationskedja där skogs- och energiföretagen enas om en struktur för att beskriva skogsbränslen vilket kommer att leda till ökad resurs- och kostnadseffektivitet.

Projektmål

• Att utarbeta ett konkret förslag till överenskommelse om klassning och karaktärisering av skogsbränslen som ska kunna användas vid upphandling
• Att utarbeta ett konkret förslag till mätmetoder, prismodeller och redovisningslösningar anpassade till ny produktstruktur och i enlighet med nya virkesmätningslagen.
• Att utveckla och anpassa det branschgemensamma IT-stödet för mätning och redovisning av affärer via SDC för biobränslehandelns behov och krav.

Projektinnehåll

Projektet är indelat i fem delar som till stora delar kommer genomföras parallellt.

Del 1 Verifiering och förankring av karaktärisering av skogsbränsle

Föreslagen produktstruktur verifieras för att säkerställa gränsvärden, intervall, indelningar av karaktäriserande egenskaper och produktbeskrivningar av skogsbränsle. Produktstrukturen förankras med ett större antal aktörer. Det görs genom ett inledande seminarium och därefter i tre alternativt fyra arbetsgrupper. Arbetet sker fortlöpande under projekttiden.

Del 2 Mätning och karaktärisering av produktegenskaper

Den föreslagna produktstrukturen baseras på egenskaperna fukthalt, askhalt och fraktionsfördelning/finfraktion. Studier genomförs för att:
• fastställa hur mätning av partikelstorleksklass hos skogsbränsle kan ske med en godkänd repeterbarhet och reproducerbarhet samt
• fastställa tekniker för snabb askhaltsbestämning samt möjlighet att använda bättre erfarenhetstal.

Resultat från tidigare studier av fukthaltsmätning samordnas med detta projekt. Läs mer om våra studier kring fukthaltsmätning här.

Del 3 Kommunikations- och affärsmodeller

I denna del ska branschföreträdare tillsammans med SDC utreda och förslå prismodeller, kollektivförfaranden och redovisningslösningar anpassade till produktstrukturen och mätmetoder för biobränslen i enlighet med nya virkesmätningslagen.

Del 4 Fallstudie Typflöden

Delprojektet planerar genomföra fallstudier för tre till fem olika typflöden av skogsbränslen från leverantör till mottagning på förbränningsanläggning. Fallstudierna ska klargöra att de verifierade egenskaperna, mätning och karaktärisering samt kommunikation och affärsmodell ger den förväntade operativa effekten.

Del 5 Utarbeta förslagsdokument

Utifrån resultaten i del 1-4 sammanställs ett konkret förslag till överenskommelse om klassning och karaktärisering av skogsbränslen som ska kunna användas vid upphandling samt ett konkret förslag till mätmetoder, prismodeller och redovisningslösningar anpassade ny produktstruktur och i enlighet med nya virkesmätningslagen.

Vad ska resultaten ge?

Projektets resultat förväntas kunna användas som underlag för upphandling av skogsbränslen, något som saknas i dagsläget och är värdefullt för såväl skogs- som energiindustri. Projektet förväntas leda till förbättrade informationsflöden om skogsbränslets egenskaper genom leveranskedjan samt skapa förutsättningar för att leveranser av bränslet sker med ökad jämnhet och med förutsägbara egenskaper.

En mer detaljerad projektplan finner du här.

Nedan kommer nyhetsinlägg att göras, med små rapporter om vad som händer under projektets gång.