Gå till:

Mätning av skogsbränsle för produktionsstyrning, prognos och vederlag

Foto: Erik Viklund, Skogforsk
Med skogsbränslet uppdelat i väldefinierade produkter skulle hanteringen underlättas och effektiviseras i hela kedjan. Men då krävs bra mätning, vilket vi jobbar för att lösa i det här projektet.

Projektet kommer att pågå under tiden juni 2016 - december 2017 och är finansierat av näringen, det vill säga leverantörer och förbrukare av skogsbränsle, och av Energimyndigheten. Totalt medverkar ett tjugotal företag och institutioner. 

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utifrån tidigare resultat och med nya studier, skapa förutsättningar för effektiv produktions- och vederlagsmätning av de egenskaper/storheter som fordras för rationell hantering och kommunikation av väl definierade skogbränsleprodukter genom hela produktionskedjan från skog till förbränningsanläggning.

Projektinnehåll

Projektet är indelat i sex delprojekt med mål att:

Mäta fukthalt i sönderdelat bränsle med radarteknik

Utveckla och validera noggrannhet och precision i mätning av fukthalt på flis med hjälp av radarteknik för tre olika tillämpningar:

 1. för totalmätning av helt lastbilslass (100m3),
 2. i flödet(utblås/transportband) efter sönderdelning(flishugg/kross), och
 3. i skopan på hjullastare vid terminalhantering/lastning.

Mäta bränsleegenskaper i sönderdelat bränsle med röntgenteknik

Fördjupa kunskapen om att mäta bränsleegenskaper med hjälp av röntgenteknik genom att:

 1. validera noggrannhet och precision, avseende vederlagsmätning sönderdelade bränslen, på nytt röntgeninstrument som samtidigt mäter askhalt, fukthalt och energivärde på ett prov,
 2. utveckla, undersöka och validera noggrannhet och konfidens för, att genom spektral- och bildanalys av röntgendata samtidigt kunna fastställa bränsleegenskaperna fraktionsklass och finfraktionsandel på provet.

Mätning av vikt på sönderdelat bränsle

Skapa sakunderlag till branschens utarbetande av mätnings- och kontrollinstruktioner för vederlagsmätning av skogsbränslets vikt, så att krav i ny virkesmätningslag uppfylls, genom att undersöka, jämföra och validera noggrannhet och precision för de sex olika vägningsteknikerna:

 1. i skopa på hjullastare
 2. med kranspetsvåg
 3. med fordonsmonterade lastceller
 4. med fordonsmonterad luftfjädringsvåg
 5. med mobila hjulvågar
 6. med dynamisk fordonsvåg

Som referens används statisk fordonsvåg.

Bestämning av bränsle-produkt i lager vid väg med skördar- och väderdata

Operativ utveckling av modellerna för skördardata (från ESS1) och historiska väderdata (från ESS2) med vältdata (inrapporterat av skotarförare) för att tillsammans bestämma skogsbränsleprodukt och dess fukthalt vid lagerpunkt/bilväg. Skapa, analysera och justera modellerna för att möjliggöra implementering i framtida datasystem.

Bestämning av fraktionsklass i bränsleprodukt sönderdelat bränsle för vederlag

Utveckla och validera noggrannhet och precision i två olika metoder för att bestämma fraktionsklass och finfraktionsandel på sönderdelat bränsle:

 1. med hjälp av digital bildtolkning,
 2. genom användning av erfarenhetstal från studier av sönderdelningsutrustning baserat på data om skogsbränsleprodukt, maskin-/sönderdelningsteknik och fukthalt.

Småskaliga mätmetoder för vederlag

Identifiera, utveckla och validera de fyra intressantaste mätmetoderna för vederlagsmätning av sönderdelat bränsle vid mindre mottagningsplatser, terminaler och förbränningsanläggningar. Tekniker och metoder som är mobila och som kan minimera eller helst eliminera inverkan av samplingsproblematiken, det vill säga felkällan vid uttaget av representativa prover, ska prioriteras.