Gå till:

Bakgrund

Foto: Skogforsk
En lyckad skogsföryngring är den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerställa en hög och värdefull tillväxt i den framtida skogen.

Flera forskningsrapporter och omfattande inventeringar visar att plantavgångarna är betydande redan tidigt i föryngringarna. Detta innebär att en betydande del av vinsten med förädlat plantmaterial går förlorad då man blir tvungen att bygga skogsbestånden på en hög andel självsådda plantor.

Orsakssambanden till de höga plantavgångarna är fortfarande oklara och eftersom skogsföryngring utgör en komplex kedja av länkar som både var för sig och i samspel har potential att orsaka höga plantavgångar blir frågan snabbt komplicerad. Allt från plantegenskaper såsom plantstorlek, planttyp och plantkvalitét till planteringsutförande, val av planteringspunkt och planteringstidpunkt, markens grundförutsättningar och väderförhållanden påverkar utfallet.

Grundidén med Föryngringskollen är att angripa frågeställningen branschgemensamt och systematiskt genom att genomföra årliga inventeringar i slumpvis utvalda, praktiska planteringar, hos de medverkande företagen enligt ett standardiserat inventeringsprotokoll med fasta inventeringsvariabler. Till dessa inventeringsdata kopplas sedan väderdata som tas in från SMHI så att vädrets betydelse för inventeringsutfallet kan analyseras.

Genom detta angreppssätt uppstår skalfördelar då stora datamängder snabbt byggs upp vilket i sin tur ger ett starkare beslutsunderlag där mönster och orsakssamband till plantavgångar lättare kan identifieras. Denna kunskap kan sedan användas för att identifiera de mest robusta föryngringskombinationerna och i förlängningen väsentligt kunna öka överlevnaden av de planterade plantor hos den enskilde skogsägaren.