Gå till:

Fjärranalysverktyg för att avgränsa skyddsvärd skog enligt EU:s art- och habitatdirektiv

Foto: Mats Hannerz
Svenskt skogsbruk står inför nya utmaningar gällande naturvårdsarbetet i skogen. Inom EU diskuteras det för närvarande om ökat skydd av skog.

För att uppnå internationella avtal om att bevara biologisk mångfald ska EU:s medlemsländer säkerställa att naturligt förekommande livsmiljöer, eller så kallade naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv, finns kvar och har gynnsam bevarandestatus. Länderna utvärderar regelbundet bevarandestatusen med hänsyn till naturtypernas utbredning, areal och kvalitet men också deras framtidsutsikter. Om bevarandestatusen inte är gynnsam så behöver länderna ta fram en nationell åtgärdsplan för att förbättra naturtypers status genom skydd, restaurering och naturvårdande skötsel.

Projektet syftar till att ta fram en fjärranalysmetod som avgränsar skogsområden som sannolikt kan klassas som naturtyp och är skyddsvärda enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Fokus i detta projekt kommer ligga på att kartera de skogsnaturtyper som vi i Sverige åtagit oss att skydda och bevara långsiktigt. En sådan kartering kan bli ett viktigt underlag då Sverige ska beräkna och rapportera behovet av naturvårdande skötsel och restaurering av naturtyperna. Karteringarna kommer göras genom maskininlärning.

Naturtyperna i art- och habitatdirektivet är relativt okända i svenskt skogsbruk trots att vi åtagit oss att bevara dessa. Ytterligare ett syfte är att harmonisera naturtypsbegreppen som används inom EU med biotopsdefinitionerna som används inom svensk naturvård, till exempel målbilderna för hänsynskrävande biotoper. Detta bör öka transparensen för skogsbrukare hur EU-direktiven hänger ihop med det operativa arbetet på den egna marken.

Projektet är ett samarbete mellan Skogforsk och ArtDatabanken och ska pågå till 31 december 2025. Finansieringen kommer från Troedssonfonden.