Gå till:

Effaråsen – att bruka och bevara i gammal tallskog

Ett bestånd med 30 procent lämnad hänsyn i Effaråsen.
Foto: Line Djupström, Skogforsk
Hur påverkas den gamla tallskogens naturvärden av skogsbruks- och naturvårdsåtgärder? Hur påverkas föryngringen av olika grad av lämnad hänsyn? Det är några av de frågor som försöket ska ge svar på.

Effaråsen ligger tre mil väster om Mora i Dalarna och har gett namn åt det långliggande försöket vars syfte är att utveckla och vetenskapligt utvärdera effekten av naturhänsyn på den biologiska mångfalden och framtida skogsproduktion, på kort och på lång sikt.

Försöket omfattar totalt 140 hektar gammal tallskog fördelat på 24 skogsbestånd där vi utfört olika typer av åtgärder. I några bestånd är avverkningar utförda där andelen sparad skog varierar mellan 3 och 50 procent. Hänsynen utgörs alltid av fyra lika stora delar av levande träd, katade träd (delvis avskalad bark), högstubbar och stamlagda träd till lågor. I några bestånd har naturhänsyn skötsel, NS, tillämpats och även här med lika stora andelar levande, katade, högstubbar och stamfällda träd. Här finns också orörda kontrollytor och skogar som bränts med eller utan avverkning.

I området finns en två kilometer lång demonstrationsslinga med skyltar som kan följas i skogen eller på nätet via Skogskunskap. Projektet drivs av Skogforsk i samarbete med Skogsstyrelsen, Stora Enso och markägaren Bergvik Skog.

Det pågår en rad delprojekt i Effaråsen där vi dokumenterat tillståndet före och efter de skogliga åtgärderna samt återkommande uppföljning. Delprojekten är:

• Ny och gammal död ved samt levande träd
• Vedlevande lavar
• Vedlevande svampar
• Marklevande svampar (mykorrhizasvampar)
• Vedlevande skalbaggar samt skadeinsekter
• Rovsteklar och bin

Inom Effaråsen-projektet har vi också undersökt bland annat kostnader för avverkning, konsekvenser av markberedning och vilken effekt den ökande mängden hänsyn kan ha på föryngringen.

Effaråsen är tänkt att fungera som en yta för samarbetsprojekt och idag samverkar vi i flera projekt med forskare från SLU.

Läs om demonstrationsslingan i Effaråsen på Skogskunskap.

Publikationer hittills från projektet: