Gå till:

AutoPlant

Samverkansprojektet Autoplants logga
AutoPlant är ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt mellan parterna Skogforsk, LTU, KTH, Bracke, Skogstekniska klustret, SCA, Södra, Sveaskog och Holmen.

Projektet ingår i satsningen Utmaningsdriven Innovation, steg 2 och pågår från 15 februari 2021 till 15 februari 2023. Här kan du läsa en artikel från uppstarten av projeket.

Under våren 2021 har flera workshops genomförts varav en semi-digital på hygget utanför Bräcke som har valts ut till sluttesterna i projektet (planerade hösten 2022). Arbetet i samtliga arbetspaket har kommit igång och många spännande idéer utvecklas och testas.

Projektsammanfattning

Autonom skogsföryngring för en hållbar bioekonomi (AutoPlant)

Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle då skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Brukande av skogen kräver hållbara metoder med snabb etablering av plantor och hög tillväxt. Idag är det svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen. I projektet ska därför en autonom skogsföryngringsmaskin med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö utvecklas och testas.

För att nå målet kommer ett antal delprodukter tas fram under steg 2. I AP1 utvecklas ett verktyg för systemanalys där olika val i teknikutvecklingen löpnade testas för att utvärdera konsekvenserna för produktivitet, andel störd markyta osv. I AP2 sker teknikutvecklingen av markberednings- och planteringsaggregatet och i AP3 utvecklas sensorsystem som maskinen behöver för att navigera, välja planteringspunkt och klara säkerhetskraven. I AP4 skapas verktyg för ruttplanering, säkerhetssystem, beslutsfattande och planteringsutvärdering. I AP5 integreras de olika delarna med varandra på en testplattform och i AP6 görs fälttester både av enskilda utvecklingssteg/produkter och av helheten. För att på sikt öka jämställdheten i branschen kommer stor vikt läggas vid hur projektet kommuniceras.

För att klara av att lösa de utmaningar innovationen står inför har ett starkt konsortium av tillverkare, forskare och brukare satts samman som inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog. Värdet av ett lyckat projekt är stort om systemet kan öka plantöverlevnaden. Ökad tillväxt skapar bättre förutsättningar för ett biobaserat samhälle och mer koldioxid binds in vilket är positivt för klimatet. Det skulle också öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bibehållet högt anseende för svensk skogsteknik.