Gå till:

Bygge av mur för att separera skogsbränslen vid lagring

Foto: Hagos Lundström, Skogforsk
Murar av betongklossar är relativt enkla att bygga och underlättar stackningsarbetet vid lagring av flis och bark.

Fjärrvärmesektorns efterfrågan på skogsbränslen varierar med årstid och utomhustemperatur. Därför är lagring av flisade skogsbränslen en nödvändighet för säkra leveranserna till värme- och kraftvärmeverken då efterfrågan ökar. Lagring är dock kostsamt då en del av bränslet bryts ner under lagringstiden, det vill säga det uppstår substansförluster.

Tidigare studier (Från problem till lösning för storskalig lagring av flis) har visat att flisstackar som lagts upp mot en mur och täckts med en semipermeabel duk ger avsevärt lägre fukthalter och stacktemperaturer än lagring i otäckta flisstackar. Detta ger mindre substansförluster under lagringsperioden. Muren möjliggjorde dessutom en mer rationell hantering av flisen, samt bättre möjligheter att separera olika flissortiment.

I denna tidsstudie har vi belyst hur lång tid det tar att bygga mur och stacka skogsbränsle, i detta fall bark, mot muren. Med goda förutsättningar tog det kranföraren 90 minuter effektiv arbetstid att bygga en 20 meter lång och 4,8 meter hög mur. De uppmätta tiderna förutsätter att alla block finns på plats och att kranen kan nå dem. I studien hade blocken lagts upp så att det blev små väntetider för kranföraren på att den assisterande lastmaskinen skulle få fram block till kranen.

Lastmaskinen stackade upp ca 115 ton bark per timme. Två tredjedelar av tiden åtgick till att hämta material vilket visar att placeringen av materialet som ska stackas är av stor betydelse för produktiviteten i arbetet. Muren gav lastmaskinen ett stöd vid stackningsarbetet, och det var lättare för föraren att konstruera en stack med rätt lutning och undvika att det skapas platta partier på toppen av stacken. Liksom för tåglastning av flis kan man förvänta att valet av lastmaskin, valet av skopa och materialets placering innan stackningen har en stor påverkan på produktiviteten i stackningsarbetet. Om lastbilarna som levererar skogsbränslet kan tippa materialet där stacken ska vara, dvs mot muren eller vid tidigare stackat material, kan arbetet underlättas.

Studien visar att det går förhållandevis fort både att bygga och plocka ner en mur. Därmed bör tiden för själva murbygget inte vara någon stor del av anläggningskostnaden för en mur på en terminal. Investeringen i betongblocken och transporten av dessa till terminalen utgör den största delen av kostnaden. Muren är flyttbar, men det innebär inte att man bör se muren som en temporär konstruktion som flyttas ofta. Betongblocken är inte armerade och därigenom inte avsedda att hanteras frekvent. Därför bör läget för murar på en terminal planeras med omsorg så att eventuella flyttar minimeras.

Nr 14-2024    Publicerad 2024-02-28 08:09
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.