Gå till:

Sveriges älgstam fortfarande i topp

Foto: Mostphotos
Sveriges älgstam är alltjämt världens tätaste, räknat som antal älgar i relation till befintlig skogsmarksareal i olika länder.

I topp ligger Sverige, Maine (delstat i USA), Litauen och Lettland, följt av Norge och Estland. Finland ligger på en lägre nivå än sina grannländer (förutom Ryssland) och närmast efter följer Alaska (delstat i USA) och Kanada. Sverige, Norge och Lettland har den högsta avskjutningen av älg i förhållande till skogsmarksareal.

Figur 1_korrekt.png

Figur 1. Älgtätheter (gröna staplar) uttryckt som antal älgar per miljoner hektar skogsmark och älgavskjutning (lila staplar) uttryckt som antal fällda älgar per miljoner hektar skogsmark i olika länder/delstater.

 

Tabell 1. Skogsmarksareal, uppskattad älgpopulationsstorlek (sommar) och avskjutning av älg i olika länder/delstater. 

Tabell 1_in.png

Diagrammet är framtaget genom en enkel sammanställning av olika länders/regioners skogsmarksarealer (utifrån nationell skogsstatistik i varje land) och uppskattade älgpopulationsstorlekar, samt avskjutningsstatistik. Data över älgstammarnas storlekar och avskjutning är hämtat från olika officiella källor, i huvudsak från viltförvaltningsorgan och/eller viltforskningsartiklar i respektive land. Den nya populationsskattningen för Sverige kommer från SLU och är ännu opublicerad och preliminär, men eftersom stammen har förändrats snabbt är det ändå angeläget att uppdatera jämförelsen. Fullständig källförteckning här.

Det ska poängteras att detta är en uppskattning och att säkerheten bakom vissa siffror är svår att bedöma. Som exempel kan en älgstams storlek på nationell nivå endast uppskattas med en viss nivå osäkerhet och därtill kan den totala dödligheten (inklusive rovdjursdödade, trafikdödade och illegalt dödade djur) hos älg vara svår att övervaka.

Antalet älgar per miljoner ha skogsmark i den här jämförelsen går inte att översätta till det vi är vana vid som älgar/1000 ha. I det senare räknesättet inkluderas fler marktyper än bara skogsmark och därför skulle antalet älgar bli överskattat om man räknade om dessa siffror till ”traditionella” älgar/1000 ha. Älgar/miljoner ha skogsmark används för att kunna få en likvärdig grund för jämförelse mellan länder. Det skulle bli fel att bara jämföra älgar/miljoner ha landareal, eftersom älg är ett skogslevande vilt som till liten grad utnyttjar den del av landarealen som är övervägande jordbruksmark och andelen jordbruksmark varierar stort mellan olika länder.

För stora länder som Kanada kan det vara mer rättvist att utgå från provinserna än hela landet vid en jämförelse med ”små” länder som de europeiska. Därför visas också ett separat diagram med Kanadas provinser nedan. Även fastän variationen mellan provinserna är stor når de inte i något fall upp till samma älgtätheter som Sverige, Norge och de baltiska länderna eller Maine i USA.

Figur 2_test.png

Figur 2. Älgtätheter (gröna staplar) uttryckt som antal älgar per miljoner hektar skogsmark och älgavskjutning (lila staplar) uttryckt som antal fällda älgar per miljoner hektar skogsmark i Kanadas provinser.

Nr 58-2023    Publicerad 2023-11-09 13:39
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.