Gå till:

Simulera först – asfaltera sedan!

Foto: Mostphotos
Asfalterade ytor är eftertraktade på terminaler för att undvika föroreningar och underlätta arbetet. Men det är en dyr investering. Simulering är ett bra planeringsverktyg för att tänka efter först.

Frågeställningarna om var på en terminal en asfalteringsinvestering ger mest för pengarna , hur terminalytan kan optimeras och vilken maskinpark som bör väljas vid lastning av flis och rundvirke, studerades med hjälp av simulering. 

Simuleringarna visade att placering av asfalterade ytor och hur arbetet på terminalen läggs upp, har stor påverkan på både tidsåtgång och bränsleförbrukning.

Ett annat tydligt resultat utifrån simuleringen var att kapaciteten hos de lastande maskinerna är avgörande för lastningstiden och därmed också för kostnaderna. Trots att de mindre L120-maskinerna drar mindre bränsle per timme än L180, visade resultaten en 11-procentig ökning av bränsleförbrukningen med den mindre maskinen eftersom antalet lastcykler ökade.

Det finns stora fördelar med att testa olika strategier med stöd i ett simuleringsverktyg innan ny utrustning köps in, eller inför ett investeringsbeslut kring asfaltering. Simuleringen har också ökat förståelsen för hur olika faktorer samspelar.

Studien ger inblick i hur ett verktyg för maskinsimulering kan användas för att effektivisera planeringen av och hanteringen på en utlastande järnvägsterminal för skogsprodukter. Den gav också kunskap om vad som krävs i fråga om indata för att kunna dra nytta av verktyget och vilka möjligheter skogsföretag har att tillhandahålla sådana data.

Läs fördjupning

Fyra scenarier simulerades för arbetet med lastning av flis och rundvirke på tåg

  • Scenario 1: Best case - nuvarande maskinpark, det vill säga en Volvo L90 och två L180 hjullastare. Material finns utspritt längs med spåret.
  • Scenario 2: Worst case - nuvarande maskinpark. Material finns endast tillgängligt på nedre halvan av den stora asfaltsytan i mitten av terminalen.
  • Scenario 3: Best case – mindre maskiner. L180-maskinerna ersätts med L120-maskiner.
  • Scenario 4: Lastning av rundvirke (nytt sortiment på terminalen) med en L180 med timmergrip.

Terminal.png

Flygfoto av terminalen för fallstudien. Stickspåret har ritats in med vitt och asfaltsytorna med blått. I övre vänstra hörnet kommer material in med lastbil och strax under nedre högra hörnet finns järnvägsanslutningen mot huvudspåret. Nedanför den större asfaltsytan (2) finns mätplats och uppställningsplats för maskiner. Huvudytorna för flis har numrerats. Foto: Google Maps

 

Datainsamlingen har genomförts förhållandevis enkelt eftersom maskindata redan fanns i modellen. Dock skulle ytterligare kalibrering av momenten kring rundvirkeshanteringen vara önskvärd då inga praktiska studier finns som grund i det fallet.

Fallstudien är genomförd i ett samarbete mellan Mellanskog, Volvo CE och Skogforsk på en järnvägsansluten terminal som hanterar skogsbränsle och regelbundet lastar flisat material på tåg. För simuleringarna användes programvaran Volvo Site Simulation, som innehåller detaljerade funktioner gällande tidsåtgång och bränsleförbrukning för Volvos maskiner. Volvos hjullastare är mycket vanliga vid hantering av flis på terminaler.

Nr 37-2023    Publicerad 2023-06-27 13:35
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Johanna

Enström

Tidigare anställd
 070 - 224 99 28

Stefan Pettersson

Volvo
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.