Gå till:

Sverige har världens tätaste älgstam

Foto: Matts Bildström/SKOGENbild
Sverige har fortfarande världens tätaste älgstam. Det framgår i en uppdaterad jämförelse med andra länder och regioner.

Observera att denna artikel är från 2022 och att nya resultat finns i en uppdaterad sammanställning från 2023. Läs artikeln här.

Sverige har världens tätaste älgstam räknat som antal älgar i relation till befintlig skogsmarksareal. Närmast efter ligger Maine (delstat i USA), Lettland, Estland, Norge och Litauen, medan Finland ligger på en lägre nivå än sina grannländer (förutom Ryssland). Sverige, Norge och Estland har fortsatt den högsta avskjutningen av älg i förhållande till skogsmarksareal, vilket betyder att älgstammarna här också är förhållandevis produktiva.

Diagrammet är framtaget genom en enkel sammanställning av olika länders/regioners skogsmarksarealer (utifrån nationell skogsstatistik i varje land) och uppskattade älgpopulationsstorlekar, samt avskjutningsstatistik. Data över älgstammarnas storlekar och avskjutning är hämtat från olika officiella källor, i huvudsak från viltförvaltningsorgan och/eller viltforskningsartiklar i respektive land.

Fullständig källförteckning här.

Diagram 1 uppdaterad.png

Figur 1. Älgtätheter (gröna staplar) uttryckt som antal älgar per miljoner hektar skogsmark och älgavskjutning (lila staplar) uttryckt som antal fällda älgar per miljoner hektar skogsmark i olika länder/delstater.

 

 

 

 

 

Tabell 1. Skogsmarksareal, uppskattad älgpopulationsstorlek (sommar) och avskjutning av älg i olika länder/delstater.

  Sverige Maine (USA) Lettland Estland Norge Litauen Finland Alaska Kanada Ryssland
Skogsmark (milj ha) 27,9 7,1 3,4 2,5 12,2 2,2 22,6 52 347 815
Uppskattad älgpopulation (sommar) 340 000 65 000 30 000 21 000 100 000 17 000 131 000 200 000 1 000 000 1 000 000
Årlig avskjutning 83 000 2 500 7 000 7 000 32 000 2 000 49 000 8 000 74 000 30 000


Det ska poängteras att detta är en uppskattning och att säkerheten bakom vissa siffror är svår att bedöma. Som exempel kan en älgstams storlek på nationell nivå endast uppskattas med en viss nivå osäkerhet och därtill kan den totala dödligheten hos älg vara svår att övervaka. Reviderade beräkningar från respektive land kan göra att staplarna blir något justerade, men det är inte troligt att helhetsbilden skulle ändras mycket eftersom Sverige ligger så högt i topp.

Antalet älgar per miljoner ha skogsmark i den här jämförelsen går inte att översätta till det vi är vana vid som älgar per 1000 ha. I det senare räknesättet inkluderas fler marktyper än bara skogsmark och därför skulle antalet älgar bli överskattat om man räknade om dessa siffror till ”traditionella” älgar per 1000 ha. Älgar per miljoner ha skogsmark används för att kunna få en likvärdig grund för jämförelse mellan länder. Det skulle bli fel att bara jämföra älgar per miljoner ha landareal, eftersom älg är ett skogslevande vilt som till liten grad utnyttjar den del av landarealen som är övervägande jordbruksmark och andelen jordbruksmark varierar stort mellan olika länder.

För stora länder som Kanada kan det vara mer rättvist att utgå från provinserna än hela landet vid en jämförelse med ”små” länder som de europeiska. Därför visas också ett separat diagram med Kanadas provinser nedan. Även om variationen mellan provinserna är stor når de inte i något fall upp till samma älgtätheter som Sverige, Norge och de baltiska länderna eller Maine i USA.

Diagram 2 uppdaterad.png

Figur 2. Älgtätheter (gröna staplar) uttryckt som antal älgar per miljoner hektar skogsmark och älgavskjutning (lila staplar) uttryckt som antal fällda älgar per miljoner hektar skogsmark i Kanadas provinser.

Nr 27-2022    Publicerad 2022-06-16 08:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.