Gå till:

Från genetisk till ekonomisk vinst

Foto: Julio Gonzalez
Den genetiska vinsten i volymtillväxt hos förädlat skogsodlingsmaterial kan leda till en ännu större ökning av ekonomisk vinst för skogsägaren. Det visar en jämförelse utförd i projektet GENTREE.

Från fältförsök i förädlingsprogrammet vet vi ganska väl vilka vinster i tillväxt vi kan nå med dagens och morgondagens förädlade skogsodlingsmaterial av gran och tall. Det ekonomiska utfallet av förädlade plantor beror dock på så mycket mer, bland annat:

  • Ståndort
  • Virkespriser
  • Plantpriser
  • Kostnader för skogsvård och avverkning

I en internationell jämförelse inom EU-projektet GENTREE har vi jämfört de ekonomiska effekterna av förädlade tallplantor på några olika ståndorter i Sverige, Finland och Frankrike.

Vi har simulerat beståndsutveckling för planterad tall i de tre länderna med respektive lands mest etablerade programvaror; i Sverige Heureka, i Finland Motti och i Frankrike Capsis. Vi har utgått från ett standardiserat skötselprogram typiskt för respektive land och ståndort. I Sverige har vi simulerat utvecklingen på en T24 i Mellansverige med två gallringar och en omloppstid på 80 år. I Finland en T27 i södra Finland med tre gallringar och en omloppstid på 68 år. I Frankrike sköts tall med täta försiktiga gallringar och lång omloppstid. I denna studie 10 gallringar och 110 års omloppstid. Vi har analyserat alternativ i Sverige och Finland med oförädlat, första omgångens fröplantager (10 % genetisk vinst) och tredje omgångens plantager (25 % genetisk vinst). I Frankrike har man simulerat endast en nivå av genetisk vinst.

Priser och kostnader har hämtats från respektive lands officiella statistik mellan åren 2006–2014 och vi har beräknat markvärde, med 3 procent kalkylränta, för de olika nivåerna av genetisk vinst och för tre nivåer av virkespriser (lägsta under perioden, högsta under perioden och medelpris under hela perioden 2006–2014). Vi har även jämfört alternativ med bibehållen omloppstid och förkortad omloppstid för de förädlade plantorna. Resultaten från Sverige visas i figur 1 nedan.

Picture1.png

Figur 1. Markvärde för olika nivåer av förädlat skogsodlingsmaterial (oförädlat, 10 % genetisk vinst och 25 %), olika omloppstider (80, 75 och 70 år) samt högsta (grön), lägsta (gul) och medel (blå) virkespriser under 2006–2014. Jämförelsen avser en T24 i Mellansverige med två gallringar.

Resultaten visar på tre viktiga saker:

  • Förädlat material ger en stark ekonomisk utväxling av den genetiska vinsten i volymtillväxt
  • Virkespriserna har mycket stor betydelse för värdet av att investera i plantering, både med och utan förädlat material.
  • Med antagen nivå på kalkylränta var det något lönsammare att ta ut den genetiska vinsten i form av bibehållen virkesvolym vid kortare omloppstid, än som en större virkesvolym vid bibehållen omloppstid..

Vill du läsa mer så finns den vetenskapliga artikeln på länken nedan.

Nr 52-2021    Publicerad 2021-05-17 15:00
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.