Gå till:

Skogsbrukets vägtransporter 2018

71,5 miljoner ton skoglig biomassa transporterades på vägarna under 2018.
Foto: Carolina Lombardini
Under 2018 var det samlade transportarbetet i skogsnäringen 6 442 miljoner tonkilometer. Det genomsnittliga transportavståndet var 90 kilometer.

Lastbilar är i de flesta fall det enda möjliga transportmedlet för att få ut virket ur skogen och fram till en mottagningsplats. Av hela transportarbetet med svenskregistrerade lastbilar stod transporter av skoglig biomassa för cirka 10 procent år 2018.

Skogforsk utför sedan år 2004 analyser av skogsbrukets transporter och virkesflöden i olika delar av landet. Uppdraget kommer från branschorganisationen Skogsindustrierna, och resultaten är viktiga beslutsunderlag för myndigheter, företag, andra beslutsfattare och forskare. Denna rapport bygger på transportdata för 2018 från Biometria.

Under 2018 transporterades 71,5 miljoner ton oförädlad biomassa i Sverige, vilket motsvarar 79 miljoner m3fub. Det utförda transportarbetet var 6 442 miljoner tonkilometer och det totala trafikarbetet uppgick till 287,9 miljoner fordonskilometer. I rapporten redovisas hur transporterna fördelas på olika sortiment, och hur transporterna av timmer, massaved och skogsbränsle skiljer sig mellan och inom olika delar av landet. Timmer transporteras längst i Norrland (103,5 km i genomsnitt) och kortast i Götaland (82,6 km). Även massaveden transporteras längst i Norrland (100,7 km) och kortast i Svealand (86,1 km).

Tabell. Transporterad mängd, transportarbete, trafikarbete och medeltransportavstånd för 2018 års transporter uppdelade på sortiment samt totalt (här kallat biomassa).

Sortimentsgrupp Mängd (milj. ton) Transportarbete (milj. tonkm) Trafikarbete (milj. fordonskm) Medeltransport-avstånd (km)
Timmer 33,0 3 037 129,3 92,0
Massaved 31,6 2 970 130,5 94,1
Primärt skogsbränsle 6,9 435 28,1 62,7
Biomassa 71,5 6 442 287,9 90,1

 

Läs fördjupning

Transportdata från Biometria

Det har visat sig att den officiella statistiken över varutransporter från myndigheten Trafikanalys underskattar skogsbrukets transporter med cirka 30 %. Statistiken för denna rapport har därför korrigerats med registerdata från Biometria, som redovisar data för varje enskild transport. Syftet med rapporten var att redovisa uppgifter om skogsbrukets transporter på en mer detaljerad nivå än som finns i den officiella statistiken. Med Biometrias data är det möjligt att få fram uppgifter om transporterad mängd, transportarbete, trafikarbete och medeltransportavstånd för olika sortiment. Rapporten redovisar endast vägtransporter, som utgör huvuddelen av transportarbetet. Skogsråvara transporteras också med båt och på järnväg, och skulle de läggas till skulle transportarbetet höjas något.

Hela vägnätet används men enskilda vägar är viktiga

Av det totala transportarbetet utfördes 96 % på allmän väg och 4 % på enskild väg. Rapporten visar att hela vägnätet används, inte minst riks- och länsvägar som är viktiga länkar för skogens transporter. De mindre vägarna och inte minst det enskilda vägnätet har ändå en avgörande betydelse. Hela 86 % av alla skogliga transporter startade på enskild väg, och en lika stor andel av alla virkesavlägg fanns där. Biometrias data visar att skogsbruket under 2018 använde 236 000 avlägg. Det visar vikten av att de enskilda vägarna är tillgängliga under en så stor del av året som möjligt. Utan dem skulle skogsbrukets konkurrenskraft minska kraftigt. Av det totala vägnätet på 609 000 kilometer utgörs över tre fjärdedelar av enskilda vägar.

Skogsbrukets blodomlopp

I rapporten har transportuppgifterna visualiserats i flödeskartor där bredden på strecken visar den transporterade godsmängden. Dessa kartbilder är användbara vid planering av vägunderhåll och nya väginvesteringar, och även vid detaljerade beslut om till exempel vilka vägar som ska pekas ut för tyngre lastbilar.

Kartorna visar att det inte är vägarnas storlek som är avgörande för transportmängden. Exempelvis används E4:an sparsamt och utnyttjas främst runt Norrköping och kortare sträckor kring industrier längs Norrlandskusten. Vägsträckor med stora transportmängder är till exempel väg 41 från Borås till Varberg (Värö), väg 34 från Hultsfred mot Oskarshamn/Mönsterås, E14 från Östersund mot Sundsvall samt väg 374 från Älvsbyn mot Piteå.

I arbetsrapporten finns också kartor för olika sortiment: timmer, massaved och primärt skogsbränsle, och dessutom över vägtransporter till järnvägsterminaler. Flödena av timmer och massaved ökar som förväntat närmast mottagande industrier. Transporten av primärt skogsbränsle skiljer sig däremot genom att dessa utnyttjar en mindre del av vägnätet. Det primära skogsbränslet är framför allt koncentrerat till södra och mellersta Sverige och i södra Norrlands kustland.

Skogsbrukets-vägtransporter-figur-6_1200x1820px.jpg

Skogsbrukets blodomlopp: Flödet av biomassa längs det svenska vägnätet år 2018. Linjernas bredd är proportionella mot transporterad mängd.

Nr 19-2020    Publicerad 2020-03-30 13:11
Transport & logistik
Vägar
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.