Gå till:

Färdplan bioenergi

Svebios rapport "Färdplan bioenergi" visar att det går att öka användningen av bioenergi. Skogforsk har bidragit till rapporten.

Genom att hjälpa till att sammanställa olika källors uppgifter vad anser potentiella ökade uttag av olika skogliga sortiment, såsom grot, klena träd (i bestånd och på marginalmarker) samt stubbar har Skogforsk bidragit till rapporten "Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige".

Material, data och illustrationer från våra rapporter som sammanställer flöden av primära skogsbränsleråvara och skogliga biprodukter ger en bild av dagens användning och transporter.

Bioenergi och elektrifiering är de två huvudspåren för att skapa ett fossilfritt Sverige och ett näringsliv med klimatneutral konkurrenskraft. Det visar de färdplaner som tagits fram inom Fossilfritt Sverige och inom IVA:s projekt Vägval för klimatet. Ökade volymer biobränslen kommer att behövas både inom industrin, för elproduktion och tillverkning av biodrivmedel för vägtransporter, flyg och sjöfart. Sverige har redan idag en ledande position inom bioenergi, vilket är den största energikällan i vår energianvändning.

Svebio har utarbetat en vision för bioenergi – en ”Färdplan bioenergi” som belyser följande frågeställningar:

  • Hur mycket kan vi öka produktion och användning av biobränslen?
  • Hur mycket biomassa finns det som kan användas i Sverige?
  • Vilka är potentialerna? Hur ska vi se på handel med biomassa och bränslen?
  • Vilken teknikutveckling kan vi vänta oss?

Bioenergi har spelat en viktig roll i den pågående energiomställningen och har stor potential att fortsätta spela en avgörande roll. Och det finns resurser även framöver. Bioenergi har potentialen att fortsätta stå för en stor del av Sveriges energianvändning och kan vara en lösning för flertalet branscher som strävar mot ett fossilfritt Sverige.

"Färdplan bioenergi" redovisar att det finns betydande möjligheter att öka tillförseln av biomassa från både skogen, jordbruket och från avfall, restprodukter och biprodukter – tillräckligt för att möta de ökande behoven. Utöver den naturliga tillväxten finns möjligheten att även odla energigrödor. Att göra Sverige fossilfritt kommer att kräva en ökad tillförsel av omkring 100 TWh biobränslen.

De största potentialerna för ökad tillförsel finns i att bli bättre på att ta vara på mer av biomassan i skogsbruket, det vill säga grot (grenar och toppar) samt stubbar. Därtill finns potential till ökat tillvaratagande av klena träd, både i bestånd, längs vägkanter och på marginalmarker. Det finns även potentialer i ökad odling av energigrödor på åkermark och tillvaratagande av restprodukter i jordbruket. Den totala ökade potentialen från inhemsk skoglig biomassa utöver dagens användning bedöms till 42 TWh på kort sikt och till 74 TWh om 25–30 år.

Skogsbruket använder redan mycket biomassa till energi i form av avverkningsrester och biprodukter från sågverk och massabruk. Men det lämnas som sagt fortfarande kvar mycket skördeavfall som bryts ned och släpper från sig koldioxid till ingen nytta. Den biomassa som nu lämnas kvar i skogen och som multnar, motsvarar 138 TWh per år. Det är ett koldioxidutsläpp på 47 miljoner ton, nästan lika mycket som Sveriges territoriella utsläpp. En hel del av den här biomassan ska lämnas kvar i skogen, för markvård och för att bidra till biodiversitet, men utan att avverka mer kan större volymer än idag tas om hand och bli bränsle.

Nr 65-2020    Publicerad 2020-10-26 09:57
Företagande
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Virkes & bränsleegenskaper
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.