Gå till:

Drivaren effektiv med likartade bestånd

I studien undersöktes hur prestationen hos drivaren Komatsu X19 påverkades av antalet sortiment och deras lassvisa volymfördelningar.
Foto: Elin Fries/BITZER.
Drivarens nominella antal sortiment är inte viktigast, visar ny studie. Istället ökar prestation ju större andel av lassets totala volym som koncentreras på de två största sortimenten.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1013-2019, som återfinns under "läs mer" nedan.

En drivare är en skogsmaskin som både avverkar och transporterar virket till bilvägen. Genom att den kan lasta stocken direkt på lastbäraren behövs inte någon skotare. En stor nackdel med en drivare är dock att det är svårt att skilja sortimenten åt– vilket gör att avlastningen tar lång tid.

Tidigare studier har visat att drivarens prestation minskar med ökat antal sortiment. I en ny studie från Skogforsk har frågan undersökts ånyo. Under tre månader i slutet av 2017 samlades data från 49 drivarlass in med hjälp av två förare och Komatsus drivarprototyp X19.

Volymfördelning framför antal

Det viktiga är inte antalet sortiment per lass för drivarens prestation – utan volymfördelningen mellan lassets sortiment. Framförallt de två största sortimenten är de viktigaste. En ny studie från Skogforsk visar att om lassets två största sortiment utgör minst tre fjärdedelar av den totala lastvolymen kan virket lossas relativt snabbt.

Svårare i blandskog

Resultaten gör det enklare att bedöma när en drivare är lämplig att använda. Till exempel så kan drivaren passa bra i ett talldominerat bestånd med talltimmer och barrmassa som huvudsortiment, och en mindre volym av resterande sortiment.

Omvänt väntas drivarens prestation vara sämre i blandskogar där sortimenten är relativt jämnt utspridda över en trakt, även om det nominella antalet sortiment per trakt skulle vara lågt. Nominellt antal sortiment per trakt eller lass som faktor för prediktering av prestation för såväl drivare som skotare bör omprövas och framtida studier bör utgå från sortimentens volymmässiga och rumsliga spridning över en trakt.

Nr 16-2020    Publicerad 2020-03-16 07:00
Skogsskötsel
Föryngring
Gallring
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Avverkning
Skotning
Maskinteknik
Transport & logistik
Flödesplanering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.