Gå till:

Effaråsen – att bruka och bevara i gammal tallskog

En yta i Effaråsen där cirka 20–30 procent hänsyn lämnats vid avverkningen.
Foto: Line Djupström, Skogforsk
Effaråsen är ett område med gammal tallskog där Skogforsk genomför en rad försök, främst inom naturhänsyn. Många kommer att pågå i flera decennier. Det här är en sammanfattande rapport för 2011-2018.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1009-2018. Det finns även en engelsk version, Arbetsrapport 1004-2019.

Skogforsk har tillsammans med Skogsstyrelsen, Stora Enso och markägaren Bergvik Skog startat ett forskningsprojekt vars huvudsyfte är att vetenskapligt utvärdera de ekonomiska och biologiska effekterna av att öka miljöhänsynen i gammal tallskog. Studien kallas Effaråsen, vilket också är namnet på platsen där studien utförs. Effaråsen ligger tre mil väster om Mora i Dalarna och är ett relativt homogent skogsområde som domineras av tall (Pinus sylvestris L.). Trädåldern ligger på cirka 120 år med inslag av mycket äldre träd.

Försöket omfattar totalt 140 hektar gammal tallskog fördelat på 24 skogsbestånd där olika typer av åtgärder har utförts. I 15 bestånd är avverkningar utförda där den totala sparnivån varierar mellan 3 och 50 procent. På så vis representerar bestånden en gradient av skötselmetoder som sträcker sig från en allmänt praktiserad nivå till en mycket hög nivå av miljöhänsyn. I ytterligare tre bestånd har olika typer av åtgärder utförts för att efterlikna en naturlig störning men inget virke har tagits ut. Dessa bestånd refereras som 100 procent hänsyn. Här finns också tre bestånd som bränts, tre bestånd som bränts efter 50 procent uttag av virke och tre orörda bestånd som utgör kontrollytor.

Utvärderingen består i att följa upp utvecklingen av den döda veden, de levande träden och förekomsten av olika arter före och efter åtgärd. Organismgrupper som följs upp är vedlevande svampar, lavar och insekter (inklusive skadeinsekter) och marksvampar (mykorrhizasvampar). Data från skördaren och skotaren rörande avverkningsvolymer och tidsåtgång samt prislistor på massaved och timmer ligger till grund för de ekonomiska beräkningarna. Effekten av markberedning och föryngringsmetoderna sådd, plantering och självföryngring ingår också i uppföljningen. Effekterna av åtgärderna för biologisk mångfald och på skogsproduktion kommer att följas under en mycket lång tid.

I Effaråsen finns en två kilometer lång demonstrationsslinga med informationsskyltar som kan följas i skogen eller på nätet via Skogskunskap.se. Slingan i skogen är resultatet av ett informationsprojekt som startade 2014 och sedan dess har varit föremål för flera olika typer av möten och exkursioner.

Nr 14-2019    Publicerad 2019-03-01 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.