Gå till:

Utmaning att etablera snabbväxande löv

Markens surhetsgrad är avgörande för poppelns användning. Låga pH-värden hämmar tillväxten. Till vänster ses den tidiga utvecklingen vid pH = 5,7 och till höger vid pH 3,4.
Foto: Karin Hjelm/Skogforsk
Det går att etablera snabbväxande löv snabbt och problemfritt. Men det kräver stort engagemang och kunskap – helst också stor erfarenhet.

Efterfrågan på förnybara energikällor fortsätter att öka. Som en följd av detta blir allt fler intresserade av att odla snabbväxande löv för produktion av biomassa. Här finns möjlighet till god lönsamhet, men för att lyckas gäller det att få till en snabb och säker etablering. Annars är risken stor att stöta på allvarliga problem, som kan leda till låg överlevnad och nedsatt tillväxt. Detta visar en sammanställning av befintlig kunskap som Skogforsk utfört med stöd från Energimyndigheten.

Plantval viktigt

Enligt studien odlas snabbväxande löv ofta på marker där konventionellt jordbruk inte är lönsamt eller på skogsmarker där andra trädslag fungerat sämre. Dessa marker är ofta fuktiga, har låga pH-värden eller är svåråtkomliga när det gäller att utföra olika typer av åtgärder. Eftersom snabbväxande lövträd i sig är ganska krävande när det gäller markegenskaper är det viktigt att använda trädslag, genetiskt material och planttyper som är anpassade till ståndorten. 

Markbered och hägna

För att kontrollera vegetation och minska skador från gnagare är det viktigt att bereda marken väl före plantering. Hägn rekommenderas för att inte riskera stora viltskador. Alternativet är att vara passionerad jägare och ha ständig uppsikt över planteringarna, alternativt ta hjälp av någon som kan göra det åt en.  

Engagemang och kunskap

Sammantaget visar studien att det går att få en snabb och problemfri etablering av snabbväxande löv. Men utmaningarna är många och för att kunna lyckas krävs både stort engagemang och kunskap. 

Läs fördjupning

Om studien

Skogforsk har utfört en litteraturstudie av publicerade forskningsresultat och handledningar samt intervjuat företrädare för plantskolor och praktiskt skogsbruk. Syftet med studien var att sammanställa befintlig kunskap och presentera en syntes av säkra och effektiva lösningar för etablering av snabbväxande lövträd. Studien har till stor del finansierats av Energimyndighetens program Bränsleprogrammet Tillförsel.  

Trädslag

De trädslag som ingått i studien är poppel, asp, al och björk. Att björken är med, trots att den i dag inte ses som ett snabbväxande lövträd, beror på att den har stor potential att i framtiden ingå bland dem.

Åtgärder som förbättrar etableringen

I rapporten listas många åtgärder som bidrar till förbättrad etablering. Här följer några av de viktigaste: 

  • Behandla marken, framför allt för att kontrollera vegetationen, men också för att skapa en bra etableringsmiljö för plantan.
  • Plantera på jordbruksmarken så snart som möjligt efter att jordbruket upphört. 
  • Håll fritt från ogräs under etableringsskedet. På jordbruksmark är herbicidbehandling en effektiv metod. Det går även att täcka marken med plast eller väv i samband med plantering, för att förbättra överlevnaden. 
  • Vegetationskontroll bör vid behov utföras under de första åren efter plantering. 
  • Markbered och plantera direkt efter avverkning på skogsmark. Högläggning och inversmarkberedning används med framgång vid etableringen. 
  • Kombinera planttyp och markberedningsmetod anpassad för aktuell lokal.
  • Hägn rekommenderas vid odling av hybridasp och poppel, men även till viss del för björk.
  • Avlägsna vegetationen runt plantan för att hålla borta sork. Det kan göras genom markberedning på både skogs- och åkermark eller genom herbicidbehandling på åkermark. 
  • Att förutse svamp- och insektsangrepp är svårt, men en blandning av trädslag på beståndsnivå kan vara ett sätt att minska skadorna.

Slutsats

Slutsatsen av studien är att odling av snabbväxande löv kräver stort engagemang och mycket kunskap. Men om man lyckas är potentialen stor. Det avgörande är att sätta in rätt åtgärder från början. 

Det finns i dag mycket kunskap som inte är allmänt spridd vad gäller etablering av snabbväxande löv, så behovet av fler kommunikations- och utbildningsinsatser är stort. Mer forskning behövs också. Till exempel skulle det vara till nytta att specificera de olika trädslagens mark- och klimatkrav för bättre ståndortsanpassning. Bättre tillgång på plantor och mer kunskap om odlingssäkerhet för olika material är en annan förbättringspotential. 

Ytterligare något att studera är vilka fler hållbara produkter som  snabbväxande löv kan användas till. Med avsättning för fler produkter än energived skulle det ekonomiska risktagandet minska.

Nr 54-2018    Publicerad 2018-09-18 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Karin

Hjelm

Tidigare anställd
 070 - 575 28 66

Rebecka

Mc Carthy

Tidigare anställd
 072 - 524 57 44

Lars

Rytter

Tidigare anställd
 070 - 560 04 05
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.