Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2017

Foto: Lars Eliasson/Skogforsk
2017 minskade skogsbrukskostnaden med 5 procent jämfört med året innan, vilket i huvudsak berodde på minskade kostnader för drivning och vägar.

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät visar att drivningskostnaderna minskade på grund av mindre "stormavverkning" och kostnaden för vägar återgick till 2015 års nivå.

Kostnaderna för föryngringsavverkning och gallring var i princip oförändrade under 2017 jämfört med 2016. Kostnaderna för manuella och motormanuella skogsvårdsåtgärder var också oförändrade medan kostnaden för markberedning och sådd ökade med 4 procent.

Läs fördjupning

Kostnader för drivning

Kostnaden för drivning är i princip oförändrad jämfört med föregående år. Den lilla kostnadssänkning som kan skönjas för föryngringsavverkningarna beror på en ökad medelstamsvolym. 

I figur 1 och 2 återges den relativa kostnadsutvecklingen för föryngringsavverkning respektive gallring jämfört med konsumentprisindex.

 Tabell 1. Drivningskostnader 2017, kr/m3fub

Medelstam, m3fub  0,46  0,24  0,095  0,095 
       Föryngringsavv. Gallring  
   Söder Norr   Söder Norr 
 Avverkning  45 51 120  108 
Skotning   40 41  72 69 
Fördelad omkostnad 
Summa  92  97  200  184 
Summa 2016  93  98  199  183 

 

Observera att skillnaden mellan de kostnader som presenteras i tabell 1 ovan och i den officiella statistiken från Skogsstyrelsen beror på att tabell 1 redovisar drivningskostnader  oavsett ägarkategori medan den officiella statistiken endast redovisar storskogsbrukets drivningskostnader på "egen skog".

 

Figur 1. Historisk kostnadsutveckling i föryngringsavverkning.

 

 

 

Figur 2. Historisk kostnadsutveckling i gallring.

 

Kostnader för skogsvårdsåtgärder

Kostnadsutvecklingen för skogsvård varierar med olika åtgärder. Generellt sett har kostnaden för manuella och motormanuella arbeten (plantering, röjning och hyggesrensning) inte ökat, medan kostnaderna för maskinella arbeten (markbehandling och sådd) har ökat med cirka 4 procent.

Tabell 2. Skogsvårdskostnader, kr/ha.

  Egen skog
  Söder Norr
Hyggesrensning 1 225 1 461
Markbehandling 2 535 2 155
Plantering 6 318 4 644
Sådd 5 543 4 276
Röjning 2 435 2 449
Gödsling & kalkning 2 317 2 242

 

I förhållande till övriga landet är kostnaden för plantering och röjning högre i Götaland. I Götaland är medelkostnaden för plantering 9 746 kr per hektar, vilket antagligen beror på att man sätter fler och större plantor, och medelkostnaden för röjning 2 888 kr per hektar.

Figur 3. Historisk kostnadsutveckling hos skogsvården.

 

Skogsbrukskostnader fram till bilväg

Kostnaden på egen skog minskade med cirka 5 procent. En stor del av detta beror på att kostnaderna för vägar sjönk tillbaka till 2015 års nivå, och att drivningskostnaden minskade med cirka 4 procent. Att drivningskostnaden minskar i den totala samanställningen trots att drivningskostnaderna i föryngringsavverkning och gallring i princip är oförändrad beror på att andelen "övrig avverkning" har minskat, det gäller särskilt andelen övrig avverkning som orsakats av vindfällning, snöbrott etc.

Kostnaden för anskaffning som redovisats i tidigare rapporter kan inte redovisas i år på grund av en alltför låg svarsfrekvens.

 Tabell 3. Skogsbrukskostnader, kr/m3fub

  Egen skog Rotköp och AU
Kostnadsställe Söder Norr Söder Norr
Anskaffning - - - -
Drivning 124 118 122 120
Skogsvård 49 48 - -
Vägar 21 28 - -
Övriga kostnader 9 7 4 5
Administration 15 19 24 23
S:a till bilväg 218 220    
Summa 2016 225 235    

 

Figur 4. Historisk kostnadsutveckling för skogsbrukskostnaden.

Industrins råvarukostnad

  Talltimmer Grantimmer Massaved
  Söder Norr Söder Norr Barr Gran Löv
Pris fritt bilväg 495 511 563 494 304 291 330
Virkestransporter 77 82 69 83 82 79 94
S:a fritt industri 578 598 639 583 391 375 429
Fritt industri 2016 568 585 620 572 379 367 420

 

I kostnaden fritt industri ingår en mätningskostnad om 5-6 kr/m3fub. I jämförelse med 2016 ökade virkeskostnaden fritt bilväg och transportkostnaden med 2 respektive 4 procent.

Figur 5. Historisk kostnadsutveckling för transportkostnaden.

Genom att sätta priset för virket i relation till skogsbrukskostnaden erhålls skogsbruksindexet. Detta har haft en långsiktigt negativ utveckling men ökade något 2017.

Figur 6. Historisk utveckling för skogsbruksindex.

Om enkäten

Resultaten i enkäten bygger på uppgifter från drivningar motsvarade 49,2 miljoner m3fub.
Södra Sverige avser Götaland och Svealand och norra Sverige omfattar Norrland.

Nr 36-2018    Publicerad 2018-06-20 14:17
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.