Gå till:

Generna har betydelse när granar spricker vid extrem torka

Spricka i 20-årig gran i östra Småland sommaren 2017.
Foto: Bo Karlsson/Skogforsk
Granar med tunna cellväggar i juvenilveden kan spricka vid extrema torkperioder, något som kan bli allt vanligare när klimatet förändras.

De scenarier som finns för det framtida klimatet pekar mot att extrema vädersituationer kommer bli vanligare. Perioder med extrem sommartorka kan utgöra ett hot mot granskogar där träd kan drabbas av cellkollaps och störning i trädens vattentransport. Detta kan leda till att granarna drabbas av torkstress med nedsatt vitalitet, kvalitetsnedsättande interna sprickbildningar eller t.om. synliga stamprickor.

I en studie har vedanatomiska data från granar i sydsvenska förädlingsförsök och träd med tydliga torksymptom från bestånd i södra Norge jämförts med 22 träd i Skogforsks granklonarkiv av vilka hälften hade tydliga torksprickor från torrsommaren 2006.

En slutsats i studien är att cellväggstjockleken är den främsta orsaken till att celler i veden kollapsat och i vissa fall resulterat i synliga torksprickor (Figur 1).

Figur 1. Diagrammet visar procentuella fördelningen av cellväggstjocklek i för träd med cellkollaps (grön) och träd utan cellkollaps (grå). Diagrammet är baserat på 22 träd från Skogforsks klonarkiv och 24 träd från Sydnorge.

I färsk splintved från träd med tunn cellvägg och oregelbunden ligninfördelning i cellväggen kunde ljusa band ses. Dessa band skulle kunna användas för att identifiera träd med anlag för torkstress.

Förutom skador på granar i bestånd på torra ståndorter eller i samband med extrema torrperioder innebär de tunna cellväggarna en ökad risk för torksprickor i torkningsprocessen vid sågverken.

Cellväggstjockleken är relativt starkt genetiskt styrd, vilket gör att riskerna kan minskas med förädling för denna egenskap. Cellväggstjockleken har dessutom ett starkt samband med vedens densitet, varför träd med mycket låg densitet bör tas bort vid förädling. En annan slutsats är att det är viktigt att inte granen planteras på alltför torra ståndorter. I södra Sverige har mycket gran planterats på marker där tall vore det rätta trädslaget. Dessa bestånd löper sannolikt en ökad risk för att drabbas av torkstress och stamsprickor i framtiden.

Detta är en sammanfattning av en artikel som publicerats i Forest Ecology and Management. För att läsa hela artikeln, klicka här.

Nr 42-2018    Publicerad 2018-07-09 07:00
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
Skogsskador
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.