Gå till:

Skötsel av tallskog angripen av gremmeniella

Foto: Clara Hellström
Nu finns råd för tallskog angripen av gremmeniella; gallra bort träd med mer än 80 procent barrförlust. Blir skogen för gles efter en sådan gallring är det bättre att slutavverka och etablera ny skog.

Gremmeniella [Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet] är en parasitisk svamp. Den angriper många barrträdsarter över hela norra halvklotet, bland annat våra inhemska barrträd och kallas då ”tallens knopp- och grentorka” respektive ”granens topptorka”. Svampen finns alltid närvarande i våra barrskogar och vid för svampen gynnsamma förhållanden orsakar den mer eller mindre stora angrepp. År 2000 var det senaste och hittills mest omfattande dokumenterade angreppet på tall i Sverige. Skogforsk har nu tagit fram skogsskötselråd för drabbade bestånd.

Angripna bestånd har undersökts…

När tallkronorna i stora delar av landet lyste brunröda våren 2001 var skogsbrukare och myndigheter villrådiga om hur de angripna, främst 30–50-åriga, tallbestånden skulle hanteras. Kommande år var barrförlusten på tallarna mer eller mindre omfattande. Kunskapen fanns om att större märgborren kan föröka sig främst i träd med mer än 90 % barrförlust. Det blev ett riktmärke och utgjorde rådet för vilka träd som skulle avverkas vid de saneringsgallringar som utfördes. Då skulle massförökning av märgborre undvikas liksom ytterligare angrepp på tallkronorna genom de nykläckta märgborrarnas näringsgnag på skotten i tallkronorna. Markägarna var också angelägna om att ta reda på virket från de döda och döende träden. Samtidigt var kunskapen dålig om gremmeniella-svampens påverkan på de levande tallarna och hur omfattande angrepp med efterföljande barrförlust en tall egentligen tål. På initiativ av Stora Enso Skog etablerade därför Skogforsk fasta provytor i Bergslagen, i både allvarligt skadade tallbestånd och i referensbestånd utan uppenbara angrepp.

…och här kommer skötselråden!

Vid ett omfattande angrepp av parasitsvampen gremmeniella måste skogsägaren avgöra om beståndet ska lämnas orört, saneringsgallras eller slutavverkas. Efter att ha följt provytorna i 13 år med flera uppföljningar, av trädens barrförlust, träddöd, tillväxt och märgborrens förökning, ger vi följande skogsskötselråd för tallskog angripen av gremmeniella.

Steg 1: Måste man göra något?

• En saneringsgallring bör utföras om det finns mer än cirka 10 skogskubikmeter (m3sk) inom ett hektar tall som har mer än 90 % barrförlust.
• Åtgärden bör utföras snarast möjligt efter angreppet. 

Förklaring: Det är främst i träd med mer än 90 % barrförlust som större märgborren kan föröka sig. I vår studie påvisades lyckade förökningar i ca 50 % av dessa träd. 90 %-träd bör således snarast möjligt tas bort för att minska risken för angrepp av insekten och dess förökning, men även för att begränsa sporspridning och nya angrepp av gremmeniella-svampen. Är stamvolymen tallar med mer än 90 % barrförlust mindre än ca 10 m3sk per hektar kan träden stå kvar, annars gå till steg 2. 

Steg 2: Gallra eller slutavverka?

• Avverka träd med mer än 80 % barrförlust vid saneringsgallring.

Förklaring: Vid en saneringsgallring är det lämpligt att ta bort alla tallar med mer än 80 % barrförlust. Det ger en betryggande säkerhetsmarginal för överlevnad av kvarvarande träd och mot förökning av märgborre. Åtgärden bör sättas in snarast möjligt.

• Om skogen blir alltför gles efter en sådan gallring är det bättre att slutavverka och etablera ett nytt bestånd.

Förklaring: Blir skogen alltför gles efter en saneringsgallring är det bättre att slutavverka och etablera ett nytt bestånd, om man vill ha en hög skogsproduktion. Skogsvårdslagens så kallade §5:1-kurva (figur 1) är ett riktmärke när föryngringsplikt inträder. Om beståndet däremot hamnar över skogsvårdslagens §10-kurva efter en saneringsgallring blir tillväxtförlusten mindre. Huvudalternativet är då att gallra och låta skogen växa vidare. Hamnar virkesförrådet mellan kurvorna behövs en ekonomisk analys eller bedömning för att avgöra om skogen bör gallras eller slutavverkas. Man bör då väga in faktorer som trädens gruppställdhet och egenskaper (kvalitetsaspekter) samt förväntad tillväxt efter gallring. Även lagar och regler samt markägarens policy för brukandet av skogen ska beaktas. Våra data visar på kännbara tillväxtförluster av ett angrepp, men tallarnas förmåga att återhämta sig avseende barrförlust och stamtillväxt, talar för att lämna kvar så många träd som möjligt, för att bibehålla en hög tillväxtpotential.

Vädrets betydelse

Det är svårt att förutsäga hur gremmeniella-svampen och barrförlusten utvecklas efter ett angrepp, eftersom detta är väderberoende. Den gräns på 80 % barrförlust som rekommenderas här vid saneringsavverkning har därför ett visst mått av osäkerhet.


Figur 1. Enkelt beslutsschema. Pricka in beståndets virkesförråd efter en tänkt utgallring av träd med >80 % barrförlust. Den övre kurvan visar skogsvårdslagens §10-nivå (lägsta acceptabla nivå efter en gallring), den undre §5:1-nivån (föryngringsplikt). Hamnar virkesförrådet mellan kurvorna behövs en analys eller bedömning för att avgöra om skogen bör gallras eller slutavverkas. Punkterna visar de fem gremmeniella-angripna studiebestånden efter en tänkt saneringsgallring. 

Läs fördjupning

Om svampen

När gremmeniella angriper tall infekteras knopparna eller de ettåriga skotten under sommaren. Därefter intar svampen ett viloläge tills den börjar kolonisera den levande vävnaden i träden under gynnsamma vinterförhållanden. Död vävnad under barken är det första synliga tecknet på en infektion. I ett senare skede försvagas barrens infästning på skotten och barren blir rödbruna, med start från basen på barren. Den ”röde djävulen” har slagit till!

Omfattande angrepp sommaren 2000

Sommaren 2000 infekterades stora arealer gallringsskog med tall av gremmeniella-svampen i Sverige. Skadorna, i form av rödbruna barr, blev synliga under försommaren 2001. Enligt Riksskogstaxeringen fanns det åren 2001–2003 angrepp på nästan 500 000 hektar och på 60 000 hektar var skogen allvarligt skadad. Angreppen var spridda över hela Sverige, men de var vanligast på relativt hög höjd i tre områden: centrala Norrland, västra Svealand och centrala Götaland. De första åren gjorde skogsbruket omfattande saneringsavverkningar på ca 51 000 ha, varav 12 000 ha slutavverkades i förtid. Efter år 2003 finns det inga data på angripen areal. Det verkar dock inte ha skett någon omfattande ny infektion av gremmeniella därefter.

Den mest troliga orsaken till angreppet i början av 2000-talet var gynnsamt väder för svampen. Sommaren år 2000 var fuktig och relativt sval, hösten var fuktig och relativt varm och vintern var mild. I vissa områden fanns det konstaterade angrepp redan 1999. Detta bidrog troligen till att det fanns gott om sporer som kunde infektera tallarna. Det är känt att tallens härkomst har betydelse för mottagligheten för gremmeniella, men det är inte klarlagt i vilken utsträckning det här massutbrottet berodde på olämpliga provenienser.

Testade dödsgränsen

När de omfattade gremmeniella-skadorna blev synliga våren 2001 fanns det en stor osäkerhet om hur tallarnas tillväxt skulle påverkas av angreppen och hur kraftiga angrepp en tall tål utan att dö. Skulle man avverka och vilka träd borde i så fall tas bort?

Hösten 2001 etablerade Skogforsk, på initiativ av Stora Enso Skog, 35 provytor med totalt cirka 1 200 träd i fem angripna bestånd. Dessutom lades det ut 23 provytor med cirka 700 träd i fyra oskadade referensbestånd. Provytorna låg 200–300 meter över havet i västra Bergslagen. Marken var relativt bördig (T25–T28) och skogen 38–46 år gammal. Vid anläggningen höll bestånden 700–1 400 träd per hektar och virkesförrådet varierade mellan 130 och 200 m3sk per hektar.

Trädens överlevnad och kronutglesning samt eventuella angrepp av märgborre inventerades 2002, 2003, 2004 och 2005 samt kronutglesning även 2013. Kronutglesningen bedömdes enligt Riksskogstaxeringens instruktion. Dessutom mättes tillväxten under fem år före respektive 13 år efter angreppet på de träd som levde hösten 2013 (1250 träd). Viktiga syften med den senaste inventeringen var att uppskatta total tillväxtförlust och de angripna trädens återhämtning avseende barrförlust och tillväxt.

Träddöd – omfattning och sannolikhet

I de fem angripna bestånden dog totalt 510 träd per hektar (44 %) i medeltal under den studerade 13-åriga perioden. I enskilda bestånd var träddöden 380–770 stammar per hektar motsvarande 37–54 % av ursprungliga trädantalet vid angreppet. Merparten av avgångarna uppkom de två första åren efter att angreppet blivit synligt.

För en enskild tall ökade risken att dö med ökad grad av kronutglesning (figur 2) och med minskande trädstorlek. Även kronutglesningens läge i kronan var av betydelse. Om utglesningen var koncentrerad till den nedre delen av kronan var risken för träddöd låg – om den var spridd i hela kronan var dödsrisken betydligt högre. I de fyra referensbestånden dog 27 träd per hektar (2,5 %) i genomsnitt med en spridning på 0–64 träd per hektar (0–5 %) i enskilda bestånd.

Figur 2. En modell för sannolikheten för att en tall ska dö under en treårsperiod efter ett angrepp av gremmeniella-svampen. Den röda kurvan gäller för en tall med diametern 16 cm och där kronutglesningen är spridd i hela kronan. De streckade linjerna anger 95 % konfidensintervall.

Exempel: För en tall med 80 % kronutglesning är sannolikheten att dö omkring 3 % och den ökar till cirka 30 % vid 90 % utglesning.

Tallarnas återhämtning

Vid den senaste registreringen av barrförlust (våren 2013) hade de angripna träden återhämtat sig jämfört med den första registreringen våren 2002. Vid första registreringen var tallarnas barrförlust i genomsnitt 48–62 % i de fem angripna bestånden och 13–22 % vid den senaste, vilket var liknande som barrförlusten i referensbestånden vid samma tidpunkt (12–19 %). Den genomsnittliga kronutglesningen hade minskat med 33–49 procentenheter för de träd som levde våren 2013 (figur 3).


Figur 3. Barrförlust i medeltal per bestånd och år. I data ingår alla träd som levde vid den senaste inventeringen våren 2013. GREM = bestånd angripna av gremmeniella och REF = oskadade referensbestånd. (Klicka för att förstora bilden.)

Tillväxtförlust

Tillväxtförlusten i stamvolym var 45–75 m3sk per hektar, vilket motsvarar 7–10 års utebliven tillväxt på dessa tall-boniteter (6,4–7,7 m3sk per hektar och år). Tillväxten för enskilda träd påverkades påtagligt av gremmeniella-angreppet (figur 4). Tillväxten ökade för relativt oskadade tallar, de med mindre än 40 % kronutglesning. I slutet av den observerade perioden hade de 0,3 till 2,1 gånger högre tillväxt än referensträden. Detta är en gallringseffekt, eftersom dessa träd fick mindre konkurrens och ökat livsutrymme när grannträden fick glesare kronor eller dog. För träd med kraftigare kronutglesning, större än 40 %, sjönk tillväxten under en period på 2–8 år för merparten av dessa träd; ju starkare utglesning desto större var tillväxtminskningen, som mest cirka 70 %. Efter denna period med minskad tillväxt fick även dessa träd högre tillväxt jämfört med referensträden.

Figur 4. Relativ tillväxt för enskilda tallar i skadade bestånd i olika kronutglesningsklasser vid inventeringen hösten 2013 i förhållande till tallar i motsvarande referensbestånd (”oskadade” träd; kronutglesning < 30 %). Referensen är satt till 100 %. Medeltal för fyra parvis jämförda bestånd. Gremeniellaangreppet skedde år 2000.

Kommentarer till olika kronutglesningsklasser för enskilda träd:
0–19 %: Ökad tillväxt (”gallringsreaktion”) efter 2 år, som mest drygt dubbelt så hög som referensen.
20–39 %: Tillväxtökning efter 3–4 år.
40–59 %: Reducerad tillväxt 3–4 år, ca 35 % som mest, och därefter ökad tillväxt.
60–79 %: Tillväxtminskning under 4–5 år, sen ökning och som mest ca 80 % högre än referensen.
80–99 %: Tillväxtminskning år 2–10 (år 4 ca 60 % lägre) och sedan något över referensnivån.

Angrepp av märgborre

Merparten av de träd där större märgborre hade förökat sig hade en kronutglesning på över 90 % våren 2002. Fram till och med år 2005 påvisades lyckade förökningar i mellan 40 och 60 % av dessa träd i de fem studerade bestånden. Märgborrens näringsgnag på levande skott i tallkronorna har också bidragit till kronutglesning och tillväxtnedsättning.

Kan nya angrepp förebyggas?

Det är svårt att helt undvika framtida angrepp av gremmeniella, eftersom vädret tycks ha stor betydelse för svampens infektion och skadeutveckling på tall. Här är några råd som kan minska risken för angrepp:

• Använd lämpligt skogsodlingsmaterial – gärna förädlade tallplantor med lämplig bakgrund eller beståndsfrö av lämplig, sydförflyttad proveniens.
• Satsa på rätt trädslag för ståndorten – vid senaste utbrottet var tall på förhållandevis bördig mark mer drabbad än tall på magrare mark. På de bördigare markerna är kanske gran ett mer lämpligt trädslag.
• Låggallra – små och undertryckta träd var mer frekvent och hårdare angripna. Genom att konsekvent låggallra skogen bör riskerna minska. Vitala trädkronor är troligen mer motståndskraftiga mot angrepp.

Råd vid nästa angrepp

Resultaten ger stöd för att endast saneringsavverka kraftigt skadade tallar. Skogsstyrelsens råd vid det senaste angreppet var ganska rimligt, det vill säga att ta bort tallar med mer än 85–90 % barrförlust. Denna nivå ger en god marginal för att undvika massförökning av märgborre. Vår rekommendation, baserat på dessa nya data, är att sänka gränsen för avverkning till 80 % barrförlust. Det ger kvarvarande tallar en hög sannolikhet att överleva ett angrepp av gremmeniella-svampen.

Frågan är inte om ett nytt angrepp kommer utan snarare när. De råd som ges i denna artikel kan då tillämpas direkt nästa gång gremmeniella angriper vår inhemska tall i betydande omfattning.

Nr 47-2017    Publicerad 2017-06-07 10:03
0 Kommentarer
Läs mer
Sikström, U., Jansson, G. & Weslien J. 2005. Predicting the mortality of Pinus sylvestris attacked by Gremmeniella abietina and occurrence of Tomicus piniperda colonization. Canadian Journal of Forest Research 35: 860–867.
Sikström U., Jacobson S., Pettersson F & Weslien J. 2011. Crown transparency, tree mortality and stem growth of Pinus sylvestris, and, colonization of Tomicus piniperda after an outbreak of Gremmeniella abietina. Forest Ecology and Management 262: 2108–2119.
Sikström U., Jacobson S. and Pettersson F. 2017. Recovery of crown transparency and stem growth of Pinus sylvestris after infestation by Gremmeniella abietina. Forest Ecology and Management 392: 154–163.
Författare

Staffan

Jacobson

Tidigare anställd
 070 - 516 85 47

Gunnar

Jansson

Tidigare anställd

Folke

Pettersson

Tidigare anställd
 070 - 213 85 61
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.