Gå till:

Skogsbrukets möjlighet att utnyttja föreslagna BK4-vägar för 74-tonsfordon

74-tonsfordon kör på en BK4-väg.
Foto: Erik Viklund, Skogforsk.
Skogsnäringen i stort kommer inte ha speciellt stor nytta av de fem kluster av BK4-vägnät som presenterades i en rapport av Trafikverket 2016.

Trafikverket har på regeringens uppdrag pekat ut ett antal statliga vägar där man skulle kunna tillåta högre bruttovikt än i dag, 74 ton mot dagens maximala 64 ton, s.k. BK4-vägar.

Trafikverkets underlagsrapport, som presenterades i november 2016, omfattar totalt 785 mil, i fem områden i Sverige. Det motsvarar åtta procent av hela det statliga vägnätet.

Skogforsk har på uppdrag av Skogsindustrierna analyserat underlagsrapporten med avseende på transporter av rundvirke och flis. Analysen visar att som mest kommer knappt fem miljoner ton virke och flis kunna transporteras per år med 74-tonsfordon på de föreslagna BK4-vägarna. Att det inte blir mer beror framför allt på att viktiga industrier inte nås via det begränsade vägnätet.

Skogsbrukets möjligheter att utnyttja det föreslagna BK4-vägnätet är alltså mycket små. Teoretiskt kommer cirka 2 procent av de skogliga transporterna kunna ske med 74-tonsfordon på de föreslagna statliga BK4-vägarna. Det motsvarar teoretiskt sett 18 stycken 74-tonsfordon i de fem områdena och en årlig
koldioxid­besparing på cirka 430 ton.

Om man gör antagandet att vissa viktiga kommunala vägar, såsom infartsvägar till industrier öppnas i anslutning till det statliga
BK4-vägnätet skulle de skog­liga transporterna med 74-tonsfordon teoretiskt kunna öka till cirka 6 procent. Detta motsvarar teoretiskt sett 42 stycken 74-tonsfordon i de fem områdena, vilket skulle kunna leda till en koldioxidbesparing på upp till 1 000 ton per år från skogsbrukets transporter.

På grund av affärs­mässiga och praktiska förutsättningar är det dock inte realistiskt att alla dessa fordon kommer att driftsättas och i realiteten kommer antalet 74-tonsfordon bli färre än de 18–42 stycken enligt de två fallen ovan. Skogforsk bedömer det är realistiskt att cirka hälften av det i denna analysen skattade antalet fordon driftsätts som 74-tonsfordon om enbart de utpekade fem områdena upplåts till BK4-vägar.

Analysen som gjorts bygger på en optimering av skogsbrukets genomförda transporter år 2014. Analysen är en kvalificerad bedömning av hur man hade kört om man 2014 hade haft tillgång till den nya bärighetsklassen på statliga vägar respektive på statliga och vissa kommunala vägar.

Nr 36-2017    Publicerad 2017-04-26 07:24
Transport & logistik
Vägar
Transportfordon
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Victor

Asmoarp

Tidigare anställd

Patrik Flisberg

Creative Optimization
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.