Gå till:

Sverige har världens tätaste älgstam

Foto: Matts Bildström/SKOGENbild
Sverige har världens tätaste älgstam. Det framgår vid en jämförelse med andra länder och regioner.

UPPDATERAD VERSION TILLGÄNGLIG

En uppdaterad version av den här studien finns tillgänglig sedan 2022. Den hittar du genom den här länken.

 

Skandinaviska halvön har världens tätaste älgstam räknat som antal älgar i relation till befintlig skogsmarksareal. Av världens länder och regioner med stora, livskraftiga älgbestånd är det endast Norge som har i storleksordningen lika mycket älg som Sverige. Sverige, Norge och Estland har vidare den högsta avskjutningen av älg i förhållande till skogsmarksareal, vilket betyder att älgstammarna här också är förhållandevis produktiva.

 

  Sverige Norge Estland Lettland Finland Kanada Alaska Ryssland
Uppskattad älgpopulation (sommar) 350 000 140 000 18 000 21 000 110 000 900 000 200 000 600 000
Årlig avskjutning 100 000 35 000 6 000 5 000 40 000  80 000 7 000 50 000

Skogsmark (milj ha)

29 13 2,2 3,3 23 348 127 882

Diagrammet är framtaget genom en sammanställning av olika länders/regioners skogsmarksarealer (utifrån nationell skogsstatistik i varje land) och uppskattade älgpopulationsstorlekar, samt avskjutningsstatistik. Data över älgstammarnas storlekar och avskjutning är hämtat från olika officiella källor, men i huvudsak från viltförvaltningsorgan och/eller vetenskapliga viltforskningsartiklar i respektive land. För mer info, se den fullständiga referenslistan.

Det är viktigt att poängtera att detta är en grov uppskattning, eftersom säkerheten bakom en del siffror är svår att bedöma. Som exempel kan en älgstams storlek på nationell nivå endast uppskattas med ett visst mått av osäkerhet och därtill kan avskjutningen av älg vara svår att övervaka. Poängen är dock att med dessa siffror erhålls ovanstående resultat och med andra siffror blir staplarna något justerade. Sannolikt ändras dock inte helhetsbilden, eftersom Sverige och Norge ligger så högt i topp.

Antalet älgar per miljoner ha skogsmark i den här jämförelsen går inte att översätta till det inom älgförvaltningen vedertagna antal älgar per 1000 ha. I det senare räknesättet inkluderas fler marktyper än bara skogsmark, samt mosaikartade landskap, och därför skulle antalet älgar bli överskattat om man räknade om dessa siffror till ”traditionella” älgar per 1000 ha. Älgar/miljoner ha skogsmark används för att kunna få en så likvärdig grund för jämförelse mellan länder som möjligt. Det skulle bli fel att bara jämföra älgar/miljoner ha landareal, eftersom älg är ett skogslevande vilt som till liten grad utnyttjar den del av landarealen som är övervägande jordbruksmark och andelen jordbruksmark varierar stort mellan olika länder.

Nr 11-2016    Publicerad 2016-01-29 08:18
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.