Gå till:

Skogsbrukets transporter 2014

Skogsbruket transporterade 72 miljoner ton skogsråvara under 2014 vilket utgör en betydande del av alla transporter i Sverige. I denna studie analyseras transportavstånd, transportarbete med mera.

I denna artikel analyseras data från 2014 års skogstransporter i Sverige. Informationen kommer från SDC och för att visualisera flödena och räkna ut transportväg från avlägg till mottagningsplatsen för varje enskild transport har Skogsbrukets nationella vägdatabas och Krönt vägval använts. 

Skogsbruket transporterade cirka 72 miljoner ton rundvirke och primärt skogsbränsle från skog till industrier och värmeverk under 2014.

Medeltransportavståndet per lastbilstransport var 91 km. I Norrland var medeltransportavståndet för timmer nästan 20 km längre än i Götaland. För massaved var det kortast medeltransportavstånd i Svealand. 

Skogsbrukets totala transportarbete summeras till 6,6 miljarder tonkilometer under 2014. 

Läs mer i fördjupningsdelen nedan.

Läs fördjupning

Bakgrund

Skogsbruket transporterar stora mängder skogsråvara på det svenska vägnätet och utgör därför för en betydande del av det totala transportarbetet i Sverige. Skogforsk har genomfört ett flertal studier för att sammanställa skogsbrukets transporter på uppdrag av bland annat Skogsindustrierna och myndigheten för trafikanalys (TRAFA). En omfattande sammanställning gjordes 2013 för transporter av timmer, massaved och primärt skogsbränsle utförda 2010 (Skogsbrukets transporter 2010, Andersson & Frisk, 2013).

För transporter utförda 2012 har en liknande analys gjorts på uppdrag av TRAFA där syftet varit att kortfattat beskriva och analysera skogliga transporter från skog till slutlig användare av sortimentsgrupperna timmer, massaved och primärt skogsbränsle. Dessa analyser har bland annat återgetts i rapporterna ”Metoder för kartläggning av skogens varuflöden med registerdata och befintlig statistik PM 2015:12” (TRAFA) och ”Skogens transporter −en trafikslagsövergripande kartläggning PM 2015:16” (TRAFA)

Den här artikeln beskriver analysen av 2014 års data. Ibland återges resultat inom parantes, vilket avser 2012 års data. Detta för att kunna göra enklare jämförelser mellan åren.

Metod

Data kommer från Skogsbrukets IT-företag SDC. För att visualisera flödena har Skogsbrukets Nationella Väg Databas (SNVDB) och Krönt vägval använts för att från varje avlägg räkna ut transportväg till mottagningsplatsen för varje enskild transport. För sammanställning av transportavstånd har kvalitetssäkrat avstånd använts i form av betalningsgrundande avstånd för respektive transport. Jämfört med officiell avverkningsstatistik har det visat sig att analysens datakälla underskattar den totala transporterade vikten med ca 5 % (10 %).

Orsaken till skillnaden är att denna analys har hämtat data ifrån SDCs transportredovisningsregister vilket inte används av alla aktörer, den officiella avverkningsstatistiken bygger på mer heltäckande data. Transportarbete och transporterad vikt har därför skrivits upp med 5 % i denna analys. Alla avlägg har sammankopplats med närmsta vägsegment i SNVDB. Utifrån denna sammankoppling har en sammanställning gjorts för hur många avlägg som är placerade längs det allmänna vägnätet kontra det enskilda vägnätet.

Resultat och diskussion

Medeltransportavstånd

En sammanställning av transporterad vikt visar att det under 2014, transporterades 72 (72)miljoner ton timmer, massaved och primärt skogsbränsle på det svenska vägnätet. 90 % av transporterna ligger inom intervallet 16 till 192 (16 till 196) km (figur 1) med ett viktvägt medeltransportavstånd på 91,1 km (90,4 km). Således summeras 2014 års transportarbete till 6,6 (6,5) miljarder tonkm.

 

Figur 1. Frekvensdiagram med summerad vikt per transportavstånd med 1 kilometers steg. De ”spikar” som förekommer på 15 km, 16 km, och 27 km har identifierats som lastbilstransporter från tågterminaler och hamnar till fyra industrier i Piteå, Hallstavik, Obbola och Sundsvall.

 

 

Av dessa 72 miljoner ton timmer transporterades 85 % av vikten direkt till någon industri (sågverk, massabruk eller bränslemottagare) se tabell 1. Resterande vikt transporterades via någon form av terminal (hamn, järnvägsterminal och upparbetningsplats/virkesterminal).

Tabell 1. Andel av total transporterad vikt per mottagningsplatstyp

Mottagningsplatstyp Andel 2014 Andel 2012
Sågverk 45% 42%
Massabruk 35% 38%
Järnvägsterminal 9% 9%
Bränslemottagare 5% 5%
Upparbetningsplats/Virkesterminal 5% 4%
Hamn 1% 1%

 

Transporter från skogen kan i grova drag anses ha två olika typer av mottagare, dels industri och dels lagringsplats eller omlastningsplats från/till andra transportslag (figur 2). Flöden kan också gå från en industri till en annan industri eller från terminal/omlastningsplats till industri.

Figur 2. De vanligaste förekommande typerna av flöden inom skogliga transporter. Pilarna motsvarar flöden med lastbil.

 

 

 

Av skogsbrukets transporter sker 82 % som direktflöden (flöde A) från skog till industri, medan 15 % av transporterna går via någon form av terminal (flöde B).

Tabell 2. Medeltransportavstånd per flöde uppdelat på sortimentsgrupp

 

 

Flöde Från Till Sortimentsgrupp Medeltransportavstånd
        2014 2012
A Skog Industri Massaved 105 105
Primärt skogsbränsle 67 66
Timmer 93 94
B Skog   Terminal   Massaved 71 73
Primärt skogsbränsle 61 59
Timmer 78 71
C Terminal   Industri   Massaved 27 37
Primärt skogsbränsle 71 76
Timmer 93 65
D Industri   Industri   Massaved 21 14
Primärt skogsbränsle 81 47
Timmer 74 75

 

I Norrland var medeltransportavståndet för timmer nästan 20 km längre än i Götaland som har kortast medeltransportavstånd, men för massaveden var det kortast medeltransportavstånd i Svealand (Tabell 3). Bryter man ner medeltransportavstånd på regional nivå blir det enligt Tabell 3.

Tabell 3. Medeltransportavstånd per flöde uppdelat på sortimentsgrupp och region.

 

 

Sortimentsgrupp Region Medeltransportavstånd (km)
Timmer Norrland 100,2
Svealand 92,8
Götaland 82,3
Massaved
Norrland 96,6
Svealand 90,5
Götaland 95,2
Primärt skogsbränsle Norrland 66,3
Svealand 68,1
Götaland 62,4

 

Antalet avlägg, avlägg per väghållare

Den sammanställning av avlägg som gjorts utifrån SDCs data visar på att skogsbruket 2014 använde 263 000 avlägg (240 000), vilket troligtvis är en underskattning då det inte angivits koordinater för alla avlägg vid skapandet av virkesordrar. Av dessa 263 000 avlägg låg 86 % (86 %) närmast en skogsbilväg med enskild väghållare. Resterande 14 % (14 %) är avlägg där lastbilen lastar virket från allmän väg. Även om inte det absoluta talet för antalet avlägg är korrekt bör skattningen av andelen avlägg vid enskild väg kontra allmän väg stå sig.

Slutsats

Sveriges skogstransporter på lastbil 2014 (2012) kan sammanfattas enligt följande:
• Medeltransportavståndet per lastbilstransport var 91,1 (90,4) km.
• Transporterad vikt var 72 (72) miljoner ton
• Transportarbetet var 6,6 (6,5) miljarder tonkm

Av de 263 000 avlägg som registrerades under 2014 var 86 % placerade vid en enskild väg.

Nr 53-2016    Publicerad 2016-06-03 07:40
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Victor

Asmoarp

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.