Gå till:

Doft av skadegörare i granfröplantager

Foto: Olle Rosenberg
Många insekter använder sig av sexualferomoner för att locka till sig en partner. Nu är det möjligt att övervaka tre av de fyra värsta skadegörarna med klisterfällor betade med syntetiska feromoner.

Syntetiskt framställda feromoner kan användas för att övervaka om och när de olika insektsarterna dyker upp. I och med att integrerat växtskydd (IPM) skall användas, underlättar feromonbaserad övervakning beslut om och när en eventuell bekämpningsåtgärd behöver sättas in.

I framtiden kan feromonerna förhoppningsvis användas för direkt bekämpning med den så kallade förvirringsmetoden. Förvirring med feromoner innebär att de syntetiska dofterna sprids ut i plantagerna i sådan mängd att hanarna får problem att lokalisera de lockande honorna, varvid parning och efterföljande äggläggning uteblir. Försök gällande detta pågår för närvarande i flera plantager i södra Sverige och har tidigare även utförts i Uppland.

Om fröplantager

Fröplantager etableras för att producera frö till främst plantproduktion, resulterande i träd med högre tillväxt och bättre virkeskvalitet jämfört med användning av plantor från lokalt beståndsfrö. Det finns en brist på förädlat granfrö i Sverige. En viktig anledning är att kottar och frön utgör en födoresurs för insekter. Bland de allvarligaste av dessa skadegörare är tre fjärilsarter; grankottmott, större grankottmätare och grankottvecklare samt en fluga; grankottflugan. En genomgång av data har visat att över 40 % av grankottarna i svenska granfröplantager (snitt för 12 plantager över 18 år) varit angripna av dessa insektsarter. Det är alltså en stor mängd kottar och frön som insekterna förstör.

Grankottmott i klisterfälla

Grankottmott i klisterfälla. Foto: Olle Rosenberg

Samarbete med Lunds universitet

I ett samarbete mellan Lunds universitet och Skogforsk, har studier utförts mellan åren 2006 och 2014, för att först identifiera vilka substanser som ingår i sexualferomonet för de tre fjärilarna, och sedan optimera både förhållandena mellan de ingående komponenterna och dosen. Försöken har utförts i fröplantager i Skåne och Uppland. Studierna har genomförts med bidrag från FORMAS och Föreningen Skogsträdsförädling.

Nr 107-2015    Publicerad 2015-09-03 07:00
Skogsskador
Insektsskador
0 Kommentarer
Läs mer
Löfstedt, C., Svensson, G.P., Jirle, E.V., Rosenberg, O., Roques, A. & Millar, J.G. 2012. (3Z, 6Z, 9Z, 12Z, 15Z)-pentacosapentaene and (9Z, 11E)-tetradecadienyl acetate: sex pheromone of the spruce coneworm Dioryctria abietella (Lepidoptera: Pyralidae). J. Appl. Entomol. 136: 70-78.
Wang, H.-L., Svensson, G.P., Rosenberg, O., Bengtsson, M., Jirle, E.V. & Löfstedt, C. 2010. Identification of the sex pheromone of the spruce seed moth, Cydia strobilella L. (Lepidoptera: Tortricidae). For. J. Chem. Ecol. 36: 305-313.
Författare

Christer Löfstedt

Lunds universitet

Hong-Lei Wang

Lunds universitet

Glenn Svensson

Lunds universitet

Olle Anderbrant

Lunds universitet

Erling Jirle

Lunds universitet
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.