Gå till:

Askåterföring - till gagn för träden?

Foto: Staffan Jacobson
Påverkar askåterföring trädens tillväxt? Enligt nya studier besvaras frågan bäst med ett "nja".

Nyligen publicerade resultat från en serie fältförsök på skoglig fastmark visar att effekterna på trädens tillväxt av att tillföra vedaska generellt sett är mycket små, om än något varierande. Den tydligaste tendensen till ökad tillväxt fanns på den bördigaste lokalen. På den minst produktiva försökslokalen fanns en tendens till minskad tillväxt. Signifikanta tillväxtökningar erhölls endast i försöksled där kväve tillförts, i renodlad form eller tillsammans med aska.

Resultaten antyder således att:

  • på bördiga marker kan en askåterföring leda till en ökad frigörelse av kväve, och därmed, åtminstone på kort sikt, öka tillväxten och kompensera för de tillväxtförluster som normalt följer efter ett helträdsuttag. 
  • på mindre bördiga marker behöver man tillföra kväve för att kompensera för dessa tillväxtförluster. 
  • på mer uttalat kvävefattiga marker finns en risk för minskad tillväxt efter asktillförsel. 
Läs fördjupning

Varför askåterföring?

Biobränslen från skogen är idag en viktig del av den svenska energiförsörjningen. Ett ökat uttag av biomassa innebär också ett ökat uttag av näringsämnen från skogen jämfört med ett uttag av endast stamved. För att kompensera för det ökade näringsuttaget är rekommendationen att vedaska bör återföras till skogsmarken. Aska från förbränning av skogsbränslen innehåller näringsämnen som förts bort från skogen vid avverkningen. Kvävet, det näringsämne som styr tillväxten i merparten av Sveriges skogar på fastmark, avgår dock med rökgaserna vid förbränningen. Varför skulle då tillförsel av aska kunna påverka trädens tillväxt? Jo, askan med dess höga pH kan leda till förändringar av kvävets omsättning och tillgänglighet i marken. Denna förändring av kvävets tillgänglighet för växter skulle enligt denna teori då vara som störst på de mest kvävefattiga och de mest kväverika markerna*.

Om försöken

En serie om tio försök anlades under perioden 1990-2006 i svenska tall- och granbestånd på fastmark i syfte att studera effekter på trädens tillväxt efter tillförsel av olika typer och doser av vedaska samt kombinationer av vedaska och kväve. Försöken är anlagda som parcellförsök med upprepningar i randomiserade block och är geografiskt spridda över Sverige. Före behandling korsklavades och höjdmättes samtliga träd på provytorna. Vid tillväxtrevision 5–15 år senare upprepades dessa mätningar. I sex försök togs dessutom en borrkärna från varje träd för mätning under mikroskop av årsringarnas tillväxt.

Ytterligare kunskap behövs

Skogsstyrelsen rekommenderar att vedaska bör återföras till skogsmarken, undantaget de mest kvävefattiga markerna. Som motiv anges att motverka mark- och vattenförsurning samt framtida näringsbrister och att därigenom också säkerställa en långsiktigt uthållig produktionsförmåga i våra skogar. Nyttan och effektiviteten av denna åtgärd har understundom ifrågasatts av en del forskare. Därför, och i synnerhet om askåterföring till skogsmark blir en storskalig åtgärd, behövs bättre och mer heltäckande kunskap om effekterna på trädens tillväxt. Det är även viktigt att löpande undersöka askåterföringens effekter på mark och vatten, både i provyteförsök och avrinningsområden.

* I den nedan refererade vetenskapliga artikeln diskuteras också huruvida sambandet mellan tillväxteffekter efter askåterföring och markens bördighet är linjärt eller om det har ett mer trappstegsliknande utseende, med ökad respektive minskad tillgång på växttillgängligt N i trappans ändar samt en noll-respons däremellan. 

Nr 89-2014    Publicerad 2014-11-05 11:49
0 Kommentarer
Läs mer
Jacobson, S., Lundström, H., Nordlund, S., Sikström, U. & Pettersson, F. 2014. Is tree growth in boreal coniferous stands on mineral soils affected by the addition of wood ash? Scand. J. For. Res. Vol. 29, No. 7, 675–685.
Författare

Staffan

Jacobson

Tidigare anställd
 070 - 516 85 47

Sten

Nordlund

Tidigare anställd

Folke

Pettersson

Tidigare anställd
 070 - 213 85 61
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.