Gå till:

Stubbehandling mot rotröta

Skyddsbehandling av stubbar är en av flera sätt att minimera skador av rotröta. Störst ekonomisk nytta uppnås i bestånd på bördig mark med kort omloppstid.

Rotröta orsakad av rotticka förekommer i de flesta bestånd. Omfattningen och skadan beror på en mängd faktorer, och skyddsbehandling av stubbar är ett sätt att minska skadeverkningen på.

Skogforsk har beräknat lönsamheten av stubbehandling mot rotröta i granbestånd. Rötutvecklingen simulerades för tre typbestånd med olika behandlingsalternativ. Sedan beräknades virkesvärdet med hjälp av aktuella prislistor från fem delar av Sverige. Slutligen beräknades nuvärdet av behandlingsalternativen. På bördigare marker var det lönsamt att behandla stubbar i både slutavverkning och gallring. I bestånd på magrare marker var behandlingen mindre lönsam eller olönsam, främst beroende på långa omloppstider och lägre timmervolymer.

Arbetet ingick som en del av en större utredning, ”Lönsamma åtgärder för ökad tillväxt på Sveaskogs marker”, som genomförts på uppdrag av Sveaskog. Resultaten bedöms vara relativt representativa även för skogsbruket i övrigt.

Nr 15-2011    Publicerad 2011-07-01 07:16
0 Kommentarer
Läs mer
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.