Gå till:

Nyttan av död ved vid slutavverkning

Många skogsarter är anpassade till öppna ytor och hygget är skogslandskapets vanligaste öppning – där vi styr över mängden död ved. Att spara och skapa död ved på hygget gör nytta för många arter.

Många skogsarter - inte minst insekter - är anpassade till naturliga öppningar i landskapet där en stor mängd solbelyst död ved har skapats genom bl.a. stormar och bränder. Hygget är numera skogslandskapets vanligaste öppning. Här styr vi själva mängden död ved - dels genom att spara död ved och dels genom att skapa den, t.ex. i form av högstubbar. Skogforsk och SLU har sedan 1994 studerat och utvärderat högstubbar på hyggen som aktiv naturvårdsåtgärd. Resultaten visar att högstubbar på hyggen är en effektiv metod att öka populationen av en hotad skalbaggsart större flatbagge (Peltis grossa).

Det är ett viktigt resultat eftersom det finns få studier, om ens några, som kunnat mäta om en naturvårdsåtgärd ökat populationen av en hotad art. Med rätt kunskap kan man alltså rikta en åtgärd för att gynna en specifik art. Man kan t.ex. på goda grunder anta att högstubbar av olika trädslag kan gynna arter som i likhet med större flatbagge behöver stående solbelyst ved.

Nr 5-2011    Publicerad 2011-01-01 06:40
Skogsskötsel
Slutavverkning
Hänsyn
Naturhänsyn
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.