Gå till:

Vilka vägar används av skogsnäringen – visualisering av skogsbrukets virkesflöden

Den transportpolitiska propositionen 2005/06:160 Moderna transporter säger att en kilometerskatt för tunga lastbilar kan införas men att utformningen inte ska skapa orimliga konsekvenser.

Syftet med denna utredning, som gjorts på uppdrag av Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna, har varit att analysera hur vägnätet används av skogsnäringen och beräkna vilket transportarbete detta genererar. Utredningen har omfattat transporter av rundvirke, skogsenergisortiment, sågade trävaror, cellulosaflis och biprodukter under ett års tid.

Ett troligt vägval mellan ursprung och mottagningsplats har beräknats med funktioner i FlowOpt varefter mängden transporterad vara per vägsträcka har summerats och ritats ut i en karta. Beräkningar av transportarbete och beskrivning av virkesflödena har gjorts.

Analysen visar att hela det allmänna vägnätet utnyttjas för skogsnäringens transporter, även de mest perifera vägarna. Vilken vägtyp som belastas mest varierar stark mellan olika regioner. Att undanta vissa vägtyper från kilometerskatt skulle därför drabba olika regioner olika. Även med en förhållandevis låg kilometerskatt blir de totala kostnaderna för skogsnäringen betydande.

Nr 42-2007    Publicerad 2007-01-01 06:32
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mikael Frisk

Skogforsk

Martin Ekstrand

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.