logga
Bild: Crelle Photography AB©
Skogsbrukets riktlinjer för riskhantering avseende brand ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete.

Uppdaterad 2024-07-03

Riktlinjerna ger förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga bränder samt beskriver vilken utrustning som ska finnas med vid olika typer av maskinarbete. Dessutom beskriver de hur rutinerna för hur samråd bör ske mellan olika berörda aktörer.

Vad som kan anses vara lämpliga åtgärder kan variera utifrån rådande förutsättningar. Men riktlinjerna slår fast att hänsyn ska tas till såväl rådande som prognosticerade risk- och väderförhållanden, tillgång till olika bränsletyper, topografi och spridningsrisker.

Utifrån riktlinjerna är det skogsbrukets ansvar att ta fram instruktioner och utbildningar.

Riktlinjerna är utformade av företrädare för skogsbruket i samverkan med Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantbrukets brandskyddskommitté och deltagare från Räddningstjänsten.

Ladda ner PDF här nedan. 

Skogforsk har även arbetat fram en fördjupning till branchriklinjerna i syfte att förklara vissa krav och ge stöd vid samrådsförfarandet mellan de parter som berörs. Läs dem här.