logga
Bild: Elin Fries/Bitzer, Illustration: Alvilda Öhrn
Granbarkborrens syskonkullar anläggs ofta i juni när granen har som sämst försvarsförmåga mot angrepp. Forskaren Petter Öhrn har under flera år studerat barkborrarna och kommer nu med sin avhandling.

Petter Öhrns doktorsavhandling vid SLU visar att granbarkborrens syskonkullar ofta anläggs då träden har sämst försvarsförmåga mot angrepp, nämligen då granen växter som mest i juni. Det gör det särskilt viktig för skogsägaren att hitta färska angrepp under den perioden. Avhandlingen visar också att granens försvar försämras av torka och att det tar lång tid för granen att återhämta sig från perioder med dålig vattentillgång. Torka under föregående år ger sämre försvar också året efter. Med pågående klimatförändringar är kunskap om tröskelvärden för både granbarkborrens utveckling och trädens torkstress avgörande för att bättre kunna förutsäga omfattningen av granbarkborreutbrott.

Så angriper barkborrarna granen

Under senare år har kolinlagringen i europeiska skogar minskat som en följd av ett förändrat klimat som medfört omfattande torka och utbrott av barkborrar. Granbarkborren är en cirka 5 mm lång skalbagge som borrar sig in genom barken på granar (Picea abies) för att där föröka sig. Massangrepp, det vill säga många inborrningar under kort tid, möjliggörs av doftämnen som gör att barkborren kan övervinna försvaret även hos levande träd. När träden stressas av torka kan motståndskraften minska och det behövs färre inborrningar för att döda trädet vilket är nödvändigt för att granbarkborren ska kunna föröka sig i barken.

Till sin hjälp har granbarkborren svampar som angriper trädets försvarssystem.  Efter den extrema torkan som 2018 drabbade stora delar av Europa, inklusive Sverige, har granbarkborren angripit och dödat hundratals miljoner kubikmeter gran.

Granens försvarsförmåga varierar

Att ta ut angripna träd innan den nya generationen lämnar träden är den bästa kända metoden för att minska antalet granbarkborrar. Kännedom om när granbarkborren angriper träd och i vilken grad träden då kan försvara sig är viktig kunskap för det praktiska skogsbruket. Granens försvarsförmåga kan sannolikt variera över sommaren beroende på vattentillgång men även på vilken tillväxtfas granen befinner sig i, eftersom vissa faser är mycket energikrävande och lämnar mindre energi över till försvar mot barkborreangrepp.

Flygvanor och svamptillväxt ger viktig information

Syftet med denna avhandling var att tillföra mer kunskap om när granbarkborren flyger och när den angriper granar i södra Sverige och hur granens försvarsförmåga mot angrepp varierar över tillväxtsäsongen beroende på vattentillgång och tillväxtrytm.    

Fångstfällor betade med doftämnen (feromoner) användes för att bestämma granbarkborrarnas flygaktivitet under sommaren. Fällda träd som angripits av granbarkborrar under tre perioder användes för att bestämma 1) när övervintrande skalbaggar börjar flyga på våren, 2) tidpunkten för när de övervintrande föräldraskalbaggarna lämnar sin första kull för att flyga till nya träd och att där anlägga en ny kull granbarkborrar (så kallad syskonkull), och 3) när kläckning av den nya generationen startar och hur detta påverkas av temperaturen.

Granens försvarsförmåga mot angrepp undersöktes genom att mäta tillväxt av en svamp som granbarkborren bär med sig. En odlingskultur av svampen sprutades in i barken och hur mycket svampen växte mättes under olika perioder under växtsäsongen på tre platser under 2019 och 2021. En stor tillväxt av svampen i ytterveden antas motsvara ett lågt försvar mot granbarkborren.

Granbarkborren började flyga i slutet av april då en första kull anlades. Anläggning av en andra kull (syskonkull) började i slutet av maj. Fortsatt hög flygaktivitet senare under säsongen visade att syskonkullar var vanliga. Den nya generationen började lämna de angripna träden i slutet av juni för att påbörja en andra generation.

Slutsatser

Granens försvar var i genomsnitt lägre tidigt under säsongen (juni) än senare, men varierade med både mängden nederbörd och lokala markfuktighetsförhållanden. Försvaret var högre under 2021 än 2019, vilket tyder på en återhämtning efter den svåra torkan 2018. För båda åren fanns det ett tydligt samband mellan trädens försvarsförmåga och tillgänglighet på vatten föregående höst.

I det rådande klimatet i södra Sverige är granens försvar som lägst under säsongen i juni, då angrepp från syskonkullsvärmande granbarkborrar är vanligast. Det gör att det under denna period är särskilt viktig för skogsbrukaren att identifiera färska angrepp så att angripna granar snabbt kan avverkas och tas omhand.

Nr 32-2024    Publicerad 2024-04-26 11:26

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.