logga
Sporulerande törskate på en tallgren.
Bild: Jonas Öhlund, Skogforsk
Risken för tidiga törskateangrepp hos tall ökar när kovall växer i närheten.

Törskatesvampen (Cronartium pini) är en rostsvamp som orsakar märkbara problem för skogsbruket i framför allt Norrbotten där de största arealerna med angripen skog återfinns. Sedan 2000-talet har angripna tallungsskogar även uppmärksammats i Västerbotten och Jämtland, något som pekade på behovet av att bygga mer kunskap om törskatesvampens biologi. Törskatesvampen infekterar tall genom klyvöppningarna på årsbarren, något som möjliggör att tidpunkten för infektionstillfället kan fastställas eller i alla fall estimeras. Det denna studie fokuserat på är att undersöka huruvida angrepp inträffar jämnt fördelade över tid efter föryngringen eller om de inträffar under vissa perioder. Dataunderlaget för analyserna utgjordes registreringar av grenangrepp i två inventeringsprojekt utförda i 10–39 åriga tallungskogar.

Resultaten pekar mot att greninfektioner av törskate främst sker i ungskogsstadiet (8–14 år). Vi ser även att infektioner inträffar tidigare när kovall (Melampyrum sp.) finns i närheten av det infekterade trädet. Dessa resultat ger oss en indikation på infektionsförloppet av törskate men bör följas upp med riktade datainsamlingar med större dataunderlag där omliggande faktorer såsom stamantal, bonitet, fuktighetsklasser med mera kan tas hänsyn till i analyserna. För att förstå kausaliteten bakom dessa mönster krävs det att grenangreppen följs under en längre tid.

Skadeverkningarna av törskate är idag omfattande och för att utveckla skötselstrategier i syfte att minska angreppen är det viktigt att förstå infektionsförloppet och dess bakomliggande orsaker bättre. Det kan ge kunskap som underlättar beslut om eventuella förtida beståndsavvecklingar i hårt angripna bestånd och även för skattningen av de ekonomiska konsekvenserna av angreppen. Genom att kombinera data från tidigare utförda inventeringar av grenangrepp i törskatedrabbade ungskogar har denna studie demonstrerat en metod för att studera infektionsförloppet. Resultaten pekar mot att flest infektioner sker under den tidigare delen av omloppstiden samt att förekomst av kovall sänker den estimerade åldern på träden vid infektion.

Nr 33-2024    Publicerad 2024-05-15 17:59

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.