logga
Bild: Mostphotos
En ny studie visar att markberedning och markfukt har en positiv effekt på antalet naturligt föryngrade björkar. Men är marken väldigt fuktig från början kan markberedning ge motsatt effekt.

Naturlig föryngring av björk

Naturlig föryngring kan vara ett bra alternativ när skogsägare vill anlägga ett blandbestånd, öka lövinblandningen och biodiversiteten, eller hålla nere kostnaden vid etablering av ett nytt bestånd.

Björken är ett pionjärträdslag som snabbt etablerar sig efter störningar som exempelvis brand, storm eller kalhuggning. Den är konkurrenskraftig på öppna ytor och växer som bäst när den har tillgång till mycket ljus. Björken är även en effektiv producent av pollen och frön som sprids över stora arealer med vinden. Var björkfröna gror beror på rådande markförhållanden – det måste vara tillräckligt fuktigt och det måste vara konstant fuktigt för att fröna ska gro.

Utöver markfuktighet och konkurrens så är tillgången på frö en avgörande faktor för att en björkföryngring ska bli lyckad.

Inom det svenska skogsbruket är markberedning följt av plantering av gran eller tall den allra vanligaste föryngringsmetoden. Markberedning minskar konkurrensen från annan växtlighet och exponerar bar mineraljord som även kan hjälpa till att hålla snytbaggar borta. Även om markberedningens fördelar är många så finns det risk för negativa konsekvenser om inte hänsyn tas till rådande markförhållanden, exempelvis att det är för blött på lokalen och plantorna dränks, ökad markstörning eller att markberedningen görs helt i onödan.

Enligt certifieringskraven från PEFC och FSC så ska skogsägare sträva efter 10 % stamvis lövinblandning i samtliga bestånd. 5 % av skogsägarens innehav på friska och fuktiga marker ska också skötas för att uppnå dominans av lövträd under omloppsperioden.

I en ny studie har vi studerat hur markberedning i kombination med markfuktighet (på torr, frisk respektive fuktig mark) påverkar groning och etablering av naturligt föryngrad björk.

Effekt och samspel mellan markfuktighet och markberedning

Resultaten visade att betydligt fler plantor etablerat sig i markberedda ytor än i de utan markberedning. Samma sak gäller markfuktighet som också hade positiv effekt på mängden naturligt föryngrade björkplantor. Det fanns även en tydlig samspelseffekt mellan markberedning och markfuktighet på mängden naturligt föryngrade björkplantor. Samspelseffekten kommer mest troligt från det faktum att markberedning i sig minskar konkurrensen från annan växtlighet och därmed gör vatten och andra resurser mer lättillgängliga för björkplantorna.

Ett undantag från de positiva effekterna uppstod på en av de två fuktiga lokalerna, närmare bestämt den fuktiga lokalen utanför Vindeln. Där resulterade markberedningen i en negativ effekt på mängden naturligt föryngrade björkplantor, vilket orsakades av att det var mycket fuktigt på lokalen och markberedningen försämrade situationen för plantorna genom att göra det ännu fuktigare. På den fuktiga lokalen utanför Vindeln återfanns i genomsnitt fler naturligt föryngrade björkplantor i kontrollytorna som inte markberetts jämfört med de ytor som hade markberetts.

Slutsatser

  • Markfuktighetsklass bör tas i beaktande när beslut om markberedning ska tas.
  • På torra marker finns risk att björk inte etablerar sig naturligt, även med markberedning.
  • På friska marker rekommenderas markberedning som metod för att öka den naturliga föryngringen av björk.
  • På fuktiga marker gror och etablerar sig björk naturligt i rikliga mängder utan markberedning, så länge det finns tillräckligt med björkar runt omkring som kan bidra med frön.
  • Naturlig föryngring av björk är ett bra alternativ på fuktiga marker där plantering av barrträd riskerar att misslyckas, och minskar samtidigt markpåverkan eftersom markberedning kan undvikas.

Läs den vetenskapliga artikeln i sin helhet här: Birch establishes anywhere! So, what is there to know about natural regeneration and direct seeding of birch?

Läs fördjupning

Så genomfördes studien

Mängden naturligt föryngrade björkplantor inventerades årligen på hyggen med tre olika markfuktighetsklasser och två olika markberedningar samt i kontrollytor utan markberedning mellan 2018–2021. De tre olika markfuktklasserna som undersöktes i studien var torr, frisk och fuktig mark. De två olika markberedningarna bestod av bar mineraljord och en mix av mineraljord och organiskt material från humuslagret. Totalt inventerades 216 provytor (1 x 1,5m) fördelade på två lokaler, en i mellersta Sverige (Tierp) och en i norra Sverige (Vindeln).

Fröspridningen övervakades på samtliga hyggen för att kunna jämföras med mängden etablerade plantor. Variationen i mängden frö som spreds över lokalerna hade dock inte någon större påverkan i den här studien. Förmodligen fanns det tillräckligt med björkfrö tillgängligt och i stället var det en annan faktor som begränsade hur många plantor som kom upp: markens fuktighet

Markfuktighetsklasser

De markfuktighetsklasser som användes i studien hämtades från Skogshögskolans boniteringssystem (Hägglund & Lundmark 1981).

Torr

Grundvattnet djupare än 2 m. Plan mark på mäktiga isälvslagringar. Kullar, markerade krön och åsryggar. Platåer och flacka, högt belägna terrängavsnitt med hällar eller grov jordart. Rörligt markvatten saknas.

Frisk

Grundvattenytan på ett djup av 1–2 m under markytan. Plan mark och sluttningar. Inga vattensamlingar i markytan. Den  vanligaste markfuktklassen i Sverige.

Fuktig

Grundvattenytan närmare än 1 m och i extrema fall synlig i markerade svackor. Plan mark i låg terräng. Nedersta delen av längre sluttningar och plan mark närmast intill dessa. Sommartid kan en gå torrskodd om en utnyttjar tuvor. Träden växer ofta på socklar. Ofta bevuxen med sumpmossor, så som vitmossa.

Blöt

Blöt mark. Grundvattnet bildar vattensamlingar i markytan. En kan inte gå torrskodd. Tall och gran kan endast undantagsvis uppträda beståndsbildande.

Nr 52-2023    Publicerad 2023-10-06 14:12

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!