logga
Träd dödade av granbarkborre under sommaren 2019 i ett naturreservat i Uppland.
Bild: Martin Schroeder/SLU
Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort. Det visar en syntesrapport, gjord av SLU och Skogforsk.

Skälet är att arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade områden kan skogsägare som har skog i direkt anslutning drabbas. Det kan också vara svårt att uppfylla syftet med ett reservat om de flesta äldre granar dödas – även om mer död ved kan vara positivt för den biologiska mångfalden. Läs mer i SLUs publikation Fakta Skog-Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre.

Granbarkborren är en ekonomiskt mycket allvarlig skadeinsekt på granskog. Den förökar sig vanligtvis i färska vindfällda granar men under utbrott kan den angripa levande skog i stor omfattning. De senaste decennierna har skadorna ökat och de förväntas bli ännu större i ett varmare klimat. När ett utbrott pågår brukar det bli mycket fokus på vilken betydelse skyddade områden har för angrepp i den brukade skogen.

Martin Schroeder på SLU och Jan Weslien på Skogforsk hoppas att det nya faktabladet ska råda bot på de missuppfattningar som råder om detta ämne.

Flest granbarkborrar i brukad skog

Det är framförallt lite äldre grandominerad skog som riskerar att bli angripen av granbarkborren. Arealen sådan skog är liten i skyddade områden jämfört med den totala arealen av sådan skog: 2 procent i Götaland och ca 6 procent i södra Norrland. Det innebär att de allra flesta granbarkborrarna finns i den brukade skogen om man ser över stora regioner.
Bild-1-Granbarkborre-Foto-Göran-Liljeberg_B.jpg

Granbarkborre. Foto: Göran Liljeberg


Men enskilda skogsägare kan drabbas av ökade skador om de har granskog i direkt anslutning till skyddade områden med stora angrepp av granbarkborre. Risken för spridning av angrepp avtar dock snabbt med ökande avstånd från en sådan lokal population visar vetenskapliga studier.

Problem för reservatet

Om syftet är att bevara äldre granskog och dess arter är det förstås inte bra om det mesta av skogen dödas av granbarkborre. Detta hände i flera reservat, där stora mängder stormfällda träd lämnades kvar efter stormen Gudrun.

Men granbarkborren har även en positiv inverkan på biologisk mångfald i skyddade områden. Till exempel finns det mer än 140 arter av insekter och spindeldjur som utnyttjar granbarkborrens gångsystem i nyligen angripna träd. Ytterligare andra organismer utnyttjar den döda veden. Dessutom så uppstår det luckor i beståndet vilket är bra för växter och djur som gillar soliga lägen.

Möjliga åtgärder i reservatet

Vad kan man då göra vid ett stort angrepp i ett skyddat område? Det beror på vilka regler som gäller i just det området. Om det är tillåtet att avverka, eller barka, stormfällda träd och stående träd med angrepp så kan risken för större barkborreangrepp minskas. Det är samma princip som i brukad skog.

Men det beror på vilka naturvärden det enskilda området ska skydda. I vissa områden är det viktigt att naturen får sköta sig själv och att träden lämnas kvar. Då kan en möjlighet vara att upprätta en buffertzon utan granskog, eller där man löpande avverkar angripna träd, för att minska risken för spridning av skador till omgivande brukad skog.

Nr 22-2020    Publicerad 2020-04-07 07:00

Kommentarer
Jan Weslien
Skogforsk
4 år sedan
Hej Lars! Du har rätt i flera avseenden. Gran har blivit allt vanligare trädslag i södra Sverige. Volymen gran har nästan fördubblats under senaste 50 åren. En sådan utveckling får följdverkningar, både positiva och negativa. Rent ekonomiskt har det varit positivt med en sådan ökning av virkesproduktionen, vilket hade varit svårt att uppnå med ett annat trädslag än gran i södra Sverige. Men mer gran medför också ökad risk för stormfällning och granbarkborreskador. Det finns all anledning för skogsägare att tänka igenom viken skog de vill ha i framtiden. Val av trädslg vid föryngring, val av stammar vid röjning och gallring samt tidpunkt för slutavverkning är viktiga moment som kan minska riskerna. Jag är inte lika orolig som du vad gäller ökad användning av gifter, För det första, har jag svårt att se hur gifter skulle kunna lösa ett sådant här problem, för det andra så är användningen ganska hårt kontrollerat av samhället. Vänliga hälsningar Jan Weslien, Skogforsk
Lars Sönsteröd
Privatobservatör med intresse av skog
4 år sedan
Stora delar av skogen runt Borås där jag bor består av vacker gammal granskog. Tyvärr också hårt angripen i eskalerad skala. Med anledning av alla kommentarer mot SLU rekommendationerna undrar jag hur verksamma de kan vara. Borde inte större energi läggas på att komma ifrån monokulturen? Jag ser att den eskaleras som om inga problem finns! Jag är livrädd för den dag då skogsägare har fritt fram med gift mot skadeinsekter och konstgödsel för fertilisering. Det finns fler problem med granskogen. Torka, toppband och storm i kombination. Hur tänker ni där?
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Jan-Olov Weslien
Tidigare anställd
Martin Schroeder
SLU