logga
Bild: Sverker Johansson/BITZER
Markberedning ger mycket positiva tillväxteffekter i minst 30 år efter planteringen. Nya resultat från SLU och Skogforsk indikerar en ökad volymproduktion i storleksordningen 20 till 55 procent.

Resultaten visar att en investering i markberedning kan ge långsiktigt ökad volymproduktion och inte bara ge en bättre överlevnad och tidig tillväxt.

De långsiktiga effekterna av markberedning har diskuterats flitigt och det finns teorier att intensiv markberedning på sikt kan sänka tillväxten på grund av ökat näringsläckage. Men i en forskningsstudie från SLU och Skogforsk hittades inga negativa effekter efter 30 år. Istället ökade volymproduktionen med mellan 20 – 55 procent i jämförelse med omarkberedda föryngringar.

Tillväxten ökade mer vid en intensivare markberedning. Och tillväxtökningen verkar dessutom tillta med åren. De enskilda träden har helt enkelt växt bättre i 30 år – det var alltså inte endast en effekt av bättre överlevnad och fler stammar per hektar.

Däremot vet forskarna ännu inte vad som händer efter 30 år. Är det en uthållig tillväxteffekt eller får vi näringsbrist i denna eller i kommande trädgenerationer? I södra Sverige varar effekten av markberedningen i minst halva omloppstiden, och omloppstiderna fortsätter att sjunka i Sverige.

Men med allt kortare omloppstider så återkommer vi också med markberedningen oftare. Hur uthålligt är det? Det behövs mera forskning för att kunna säga något om hur den här effekten egentligen uppstår och vad den betyder i det långa loppet. Men det är tydligt att träden tillgodogör sig mera kväve och binder mer kol.

Läs fördjupning

Studien är inte ensam i sitt slag. I en pågående genomlysning av ett stort antal markberedningsstudier från Norden och Nordamerika konstaterar forskarna att det finns många liknande resultat. Men det här är första gången man följt tillväxten under en så lång tid.

I studien planterades de trädslag som förväntades prestera bäst på de aktuella ståndorterna. Men det gjordes inga parallella upprepningar med de olika trädslagen på varje försöksyta, så forskarna har inte kunnat bedöma skillnader mellan de olika trädslagens reaktion på markberedningen.

Studien visar också att det inte gav någon tillväxtminskning att ta bort riset. Den vedertagna uppfattningen är att grot-uttag resulterar i en sänkning av tillväxten. Här ökade istället tillväxten något på de risrensade ytorna.

FAKTA: Långliggande försök – avgörande för kunskap om skogen

På 80-talet etablerade SLU försök på sju lokaler i norra och södra Sverige för att undersöka effekten av olika markberedningsmetoder. Metoderna som användes var harvning, högläggning och plöjning, och de jämfördes med omarkberedda kontrollytor på varje plats. Beroende på de olika lokalernas ståndortsförhållanden planterades tall eller gran i södra Sverige och contortatall i norra Sverige. Efter ungefär 30 år mättes trädens volymproduktion.

Resultaten visar att markberedning ger högre volymproduktion upp till 30 år efter plantering. Dessutom fanns en skillnad mellan de olika markberedningsmetoderna där den tydligaste ökningen av volymproduktionen uppmättes efter plöjning – en intensiv markberedningsmetod som sedan 1994 är förbjuden i Sverige på grund av negativa effekter på markvegetation, renbete och upplevelsevärden.

30 år är trots allt en relativt kort period av omloppstiden, som i medeltal ligger strax under 100 år i Sverige, och de långliggande försöken behöver mätas och underhållas även i framtiden för att ge hela bilden.

Nr 86-2019    Publicerad 2019-12-30 07:00

Kommentarer
Wilhelm Dyrssen
Vinökalv skog
3 år sedan
Upplysningen att grotuttag ökade tillväxten av de nya skogen är förvånansvärd. det är så osannolikt att man utan att darra på stämbanden kan påstå att den behöver kollas på flera ställen och speciellt mätmetoden bör kollas. Upplysningen att tillväxten ökar ju djupare markberedningen görs är även det mycket oväntat och främst mätmetoden Bör kollas. Speciellt bör det kontrolleras om detta gäller lika för olika trädarter gran, tall, björk, ek osv. Dessutom borde även resultaten kontrolleras ur ett mångfaldsperspektiv. Intressant med mycket oväntade resultat. Det ger stoff för fortsatt forskning. Wilhelm Dyrssen
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Karin Hjelm
Tidigare anställd
Urban Nilsson
SLU
Ulf Johansson
SLU
Per Nordin
Tidigare anställd